Câu hỏi

663Thanh tra
0
0 bình luận

Doanh nghiệp tôi được Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, trong Đoàn thanh tra có thành viên A có hành vi: đề nghị tặng quà, yêu cầu chi trả các chi phí lưu trú, yêu cầu cho mượn phương tiện đi lại…

Xin hỏi doanh nghiệp tôi phải làm thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

– Điều 13 Luật Thanh tra năm 2010 quy định hành vi: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra….” là hành vi bị nghiêm cấm.

– Điều 5 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định: 1. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Đoàn thanh tra, bảo đảm nguyên tắc của hoạt động thanh tra, bảo đảm cuộc thanh tra được thực hiện đúng pháp luật, đúng mục đích, yêu cầu; giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của Đoàn thanh tra; các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

2. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, tiến độ thanh tra theo Quyết định thanh tra và kế hoạch tiến hành thanh tra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Người ra quyết định thanh tra; chịu trách nhiệm trước Người ra quyết định thanh tra về hoạt động của Đoàn thanh tra”.

Trước hết, doanh nghiệp bạn kiên quyết không đáp ứng các yêu cầu trái pháp luật của đồng chí thành viên Đoàn thanh tra và đề nghị thành viên đó chấm dứt hành vị vi phạm. Nếu thành viên A tiếp tục đưa ra những đòi hỏi, yêu cầu như bạn mô tả thì bạn cần thu thập đầy đủ các tài liệu và bằng chứng để chứng minh các hành vi của thành viên A.

Tiếp đến bạn gặp gỡ, phản ánh trực tiếp hoặc phản ánh bằng văn bản gửi Trưởng đoàn thanh tra về các hành vi của thành viên A, đồng thời cung cấp các tài liệu và bằng chứng để chứng minh và đề nghị Trưởng đoàn thanh tra có biện pháp xử lý.

Nếu sự việc vẫn tiếp tục diễn ra bạn làm văn bản gửi Người ra quyết định thanh tra, cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings