Câu hỏi

279Thanh tra
0
0 bình luận

Tôi là công chức (giữ ngạch chuyên viên chính) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được điều chuyển về thanh tra Sở. Vậy tôi xin hỏi tôi có đủ điều kiện làm Trưởng đoàn thanh tra không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Căn cứ khoản 1, Điều 10 Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 quy định tiêu chuẩn chung của Trưởng đoàn thanh tra:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm; liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

+ Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc thanh tra;

+ Am hiểu về nghiệp vụ thanh tra; có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp những vấn đề liên quan đến nội dung, lĩnh vực được thanh tra;

+ Có khả năng tổ chức, điều hành, hướng dẫn các thành viên trong Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao.

Ngoài các tiêu chuẩn chung, thì Trưởng đoàn thanh tra phải có các tiêu chuẩn cụ thể quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư 06/2021/TT-TTCP: “Đối với Đoàn thanh tra do Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ở cục thuộc tổng cục hoặc tương đương thành lập thì Trưởng đoàn thanh tra phải từ Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên;

Anh, chị giữ ngạch chuyên viên chính khi chuyển về cơ quan thanh tra, như vậy là đủ tiêu chuẩn làm Trưởng đoàn thanh tra.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings