Câu hỏi

1.60KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Công dân gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan, trong nhiều cơ quan đó, có thuộc thẩm quyền giải quyết của một cơ quan, đơn vị hoặc người có thẩm quyền. Xin hỏi, trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị khác thì cơ quan, đơn vị khác có phải chuyển đơn không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh:

– Đơn không đủ điều kiện xử lý bao gồm:

+ Đơn không đáp ứng các yêu cầu tại điểm a khoản 2 Điều này;

+ Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

+ Đơn đã được hướng dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

+ Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+  Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được.

Tại  Điều 28 Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về việc lưu đơn:

Đơn không đủ điều kiện xử lý quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Thông tư 05/2021/TT-TTCP.

Như vậy trường hợp công dân đã gửi đơn đến nhiều cơ quan, đơn vị trong đó có thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị hoặc người có thẩm quyền sẽ thuộc trường hợp lưu đơn theo điểm a khoản 1 Điều 28 Thông tư 05/2021/TT-TTCP. Do đó trường hợp trên cơ quan, đơn vị khác khi nhận được đơn trong đó có  thuộc thẩm quyền giải quyết của một trong số cơ quan đơn vị thì cơ quan, đơn vị khác sẽ lưu đơn mà không phải chuyển đơn.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings