Câu hỏi

329Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Ngày 1/11/2020, tôi làm đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất ngày 1/10/2020 của Chủ tịch UBND quận B, thành phố C, Chủ tịch UBND quận B đã bác đơn khiếu nại của tôi. Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND quận B, tôi làm đơn khiếu nại lần 2 lên Chủ tịch UBND Thành phố C. Vậy trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại, tôi có quyền đề nghị Chủ tịch UBND thành phố C cho tôi sao chụp kế hoạch tiến hành xác minh và dự thảo kết quả xác minh không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định người khiếu nại  “Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;”

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 15 Luật Khiếu nại 2011 quy định nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần 2 như sau “người giải quyết khiếu nại lần 2 có nghĩa vụ  cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại khi người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc Tòa án yêu cầu.”

Theo Quyết định 774/ QĐ- TTg ngày 5/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thì kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại và dự thảo kết quả xác minh khiếu nại không thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước

Vậy, bạn có quyền đề nghị Chủ tịch UBND thành phố C được phép sao chụp kế hoạch xác minh cũng như dự thảo kết quả xác minh.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings