Câu hỏi

186Những vấn đề khác
0
0 bình luận

Xin hỏi trong hoạt động thanh tra chuyên ngành về đất đai những chức danh nào thuộc Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi Trường được áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt tiền đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp trong lĩnh vực đất đai, buộc trả lại đất đã chiếm và đối tượng nào cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt tiền?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Thứ nhất, thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt tiền đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp trong lĩnh vực đất đai và buộc trả lại đất đã chiếm:

Căn cứ vào Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020  (Luật XLVPHC) quy định thẩm quyền quyết định cưỡng chế, trong đó có các chức danh thuộc cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 46 của Luật XLVPHC, gồm:

– Chánh Thanh tra Bộ.

– Chánh Thanh tra Bộ là người có thẩm quyền cưỡng chế có thể giao quyền cho cấp phó. Việc giao quyền được thể hiện bằng quyết định, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền. Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện quyền được giao. Người được giao quyền không được giao quyền cho người khác.

Người có thẩm quyền thuộc cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để tổ chức thi hành quy định tại Điều 71 của Luật XLVPHC (chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành) ra quyết định cưỡng chế hoặc báo cáo cấp trên của mình ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thứ hai, đối tượng nào cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật XLVPHC (cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó).

xuất bản
Bình luận

Theme Settings