Câu hỏi

1.83KTiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Trong quá trình xác minh giải quyết tố cáo thì người tố cáo muốn rút nội dung tố cáo. Vậy cho tôi xin hỏi: thủ tục rút tố cáo được quy định như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật: Tại  Điều 4 Nghị định 31/2019/NĐ-CP Quy định chi  tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo quy định về rút tố cáo: Người tố cáo có quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản, văn bản rút tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ và tên, địa chỉ của người rút tố cáo; nội dung tố cáo được rút, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người rút tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp rút tố cáo thì người tiếp nhận lập biên bản ghi lại việc rút tố cáo và người rút tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản.

Như vậy theo quy định của pháp luật, người tố cáo có quyền rút một phần tố cáo, nếu lý do xin rút chính đáng và phải có đơn xin rút với đầy đủ các nội dung nêu trên thì người giải quyết tố cáo cho họ rút một phần tố cáo. Vụ việc được xác minh giải quyết những nội dung còn lại.

Lưu ý: Trường hợp người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Tố cáo.

Người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý người có hành vi đe dọa, mua chuộc người tố cáo hoặc người lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo theo quy định của pháp luật.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings