Câu hỏi

160Thanh tra
0
0 bình luận

Tôi là thành viên Đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật hoạt động tín dụng đối với chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần A. Thời kỳ thanh tra từ năm 2019 đến 2020. Trong quá trình thanh tra theo nhiệm vụ được giao, tôi nhận được thông tin “doanh nghiệp M dùng hóa đơn chứng từ hàng hóa giả để làm tài sản đảm bảo cho việc vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần A”. Là thành viên Đoàn thanh tra tôi phải làm gì?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Trước hết bạn báo cáo Trưởng đoàn thanh tra, sau đó yêu cầu chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần A cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc vay vốn của doanh nghiệp A: Hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần A đối với doanh nghiệp M hợp đồng đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng và các tài liệu kèm theo…; Quy định nội bộ về cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần A về cho vay thời  kỳ 2019 đến 2020.

Thứ hai:  Nghiên cứu, xem xét hồ sơ, tài liệu để đối chiếu với các quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu cán bộ tín dụng, thẩm định báo cáo, giải trình về việc cho doanh nghiệp M vay vốn.

Thứ ba: Kiến nghị Trưởng đoàn cho thực hiện các công việc sau:

– Xác minh tại đơn vị xuất hóa đơn và cơ quan chuyên quản Thuế, nếu là hàng hóa nhập khẩu thì kiểm tra xác minh thêm tại cơ quan Hải quan để xác định tính hợp pháp của chứng từ hóa đơn hàng hóa thế chấp.

–  Kiểm tra, xác minh đối với doanh nghiệp M: Yêu cầu doanh nghiệp M cung cấp tài liệu liên quan đến hàng hóa thế chấp như: Các phiếu xuất nhập kho đối với hàng hóa thế chấp và kiểm tra, xác minh thực tế tại kho, đồng thời lập biên bản kiểm tra xác minh.

Thứ tư: Trên cơ sở kết quả xem xét hồ sơ, tài liệu và kết quả kiểm tra, xác minh thực tế nếu có vi phạm thì yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình, làm rõ.

Nếu có vi phạm thì kiến nghị  xử lý:

– Nếu hợp đồng vay vốn chưa chấm dứt thì yêu cầu Tổ chức tín dụng thu hồi nợ trước hạn.

– Nếu các cán bộ ngân hàng có vi phạm trong việc cho vay vốn trái quy định thì lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b, khoản 5, Điều 14 Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

– Nếu có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra.

– Nếu Quy định nội bộ về cho vay có sơ hở, thiếu sót thì kiến nghị hoàn thiện theo hướng tăng cường trách nhiệm cho từng cán bộ, từng bộ phận.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings