Câu hỏi

180Thanh tra
0
0 bình luận

Cho tôi hỏi Thanh tra Sở khi tiến hành thanh tra có phải gửi trước Quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 24 Luật Thanh tra năm 2010 thì  Thanh tra Sở có nhiệm vụ quyền hạn:

– Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

– Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Như vậy, Thanh tra Sở có cả chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Vì bạn không nêu rõ đây là cuộc thanh tra hành chính hay thanh tra chuyên ngành bởi vậy:

– Nếu là cuộc thanh tra hành chính thì Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký Quyết định thanh tra, Quyết định thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất (theo khoản 2 Điều 44 Luật Thanh tra)

– Nếu là cuộc thanh tra chuyên ngành thì Quyết định thanh tra không phải gửi trước cho đối tượng thanh tra mà phải được công bố cho đối tượng thanh tra ngay khi tiến hành thanh tra. (theo khoản 2 Điều 52 Luật Thanh tra).

xuất bản
Bình luận

Theme Settings