Câu hỏi

323Những vấn đề khác
0
0 bình luận

Xin hỏi pháp luật quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai được quy định như thế nào?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện nay đã được quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 1 năm 2020. Theo đó tại Điều 4 của Nghị định quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm và việc xác định thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

– Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Việc quy định các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc và thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được quy định tại khoản 3, Điều 4 của Nghị định này.

– Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;

– Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến trong cả hai trường hợp nêu trên thì thời hiệu xử phạt được tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nếu thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về đất đai nêu trên thì vẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings