Câu hỏi

1.64KThanh tra
0
0 bình luận

Theo kế hoạch ngày 05/9/2021, Đoàn thanh tra phải công bố Kết luận thanh tra tại doanh nghiệp là đối tượng thanh tra nhưng do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không thể tổ chức cuộc họp trực tiếp để công bố Kết luận thanh tra. Vậy phải làm thế nào để thực hiện việc công bố Kết luận thanh tra phù hợp với quy định của pháp luật?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra về việc công khai Kết luận thanh tra thì Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ trường hợp trừ những nội dung trong Kết luận thanh tra thuộc bí mật Nhà nước.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký Kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra 2010 và Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP. Theo đó, có 05 hình thức công khai Kết luận thanh tra bao gồm: (i) Hình thức bắt buộc là công bố tại cuộc họp với thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngoài việc công khai Kết luận bằng hình thức công bố tại cuộc họp, người ra Kết luận thanh tra lựa chọn ít nhất một trong các hình thức: (ii) thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; (iii) đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; (iv) niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử; (iv) cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong các quy định hiện hành không đề cập tới hình thức công khai tại cuộc họp là cuộc họp trực tiếp hay trực tuyến. Hiện nay, Chính phủ đang thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng dụng khoa học công nghệ, làm việc trực tuyến. Do đó, để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, bạn có thể cân nhắc việc tổ chức cuộc họp trực tuyến, đảm bảo có đủ các thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra 2010.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings