Câu hỏi

1.27KThanh tra
0
0 bình luận

Tất cả các Đoàn thanh tra được thành lập phải được giám sát bởi Người ra quyết định thanh tra hoặc Người quyết định thanh tra giao cho công chức hoặc thành lập tổ để giám sát đúng không? Trong trường hợp Người ra quyết định thanh tra tự thực hiện giám sát Đoàn thanh tra thì có cần phải ban hành Quyết định giám sát không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, quy định: “Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Trong trường hợp giao cho công chức thuộc thẩm quyền thực hiện việc giám sát hoặc Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (gọi chung là người thực hiện giám sát) thì Người ra quyết định thanh tra ban hành Quyết định giám sát theo Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Từ quy định trên cho thấy, việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra là trách nhiệm của Người ra quyết định thanh tra. Người ra quyết định thanh tra có thể trực tiếp giám sát hoặc giao cho công chức hay Tổ giám sát.

Trường hợp biên chế của cơ quan thanh tra cho phép thì Người ra quyết định thanh tra giao cho công chức thực hiện việc giám sát hoặc Tổ giám sát. Trong trường hợp này, Người ra quyết định thanh tra ban hành Quyết định giám sát theo Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Trường hợp Người ra quyết định thanh tra tự thực hiện (trực tiếp) giám sát Đoàn thanh tra thì không cần ban hành Quyết định giám sát.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings