Câu hỏi

796Thanh tra
0
0 bình luận

Em là sinh viên mới ra trường với bằng cử nhân thanh tra thì em cần làm gì để trở thành thanh tra viên?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Bạn mới ra trường với bằng cử nhân thanh tra, để được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra bạn phải thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: Nếu bạn được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan thanh tra nhà nước (Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, Thanh tra huyện) thì ít nhất sau 02 năm làm việc (không kể thời gian tập sự) và có đủ các văn bằng, chứng chỉ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực… theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

Trường hợp thứ hai: Nếu bạn được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan nhà nước (không phải cơ quan thanh tra). Sau đó, bạn chuyển công tác sang làm việc tại cơ quan thanh tra thì phải có thời gian ít nhất 05 năm (60 tháng) giữ ngạch công chức, viên chức… và có đủ các văn bằng, chứng chỉ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực… theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra, đồng thời phải có thời gian ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) làm công tác thanh tra.

Để hiểu rõ hơn bạn cần nghiên cứu Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ Nội vụ, ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings