Câu hỏi

2.89KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tôi muốn hỏi khi xác định đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hàng năm đối với người giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên thì căn cứ vào lĩnh vực công tác của đơn vị đó (có nằm trong danh mục 105 lĩnh vực, vị trí được quy định tại phụ lục III của Nghị định 130/2020/NĐ-/CP) hay căn cứ vào công việc trực tiếp được giao? Ví dụ: Sở Xây dựng có cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng… thì Giám đốc Sở và tất cả các Phó Giám đốc Sở thuộc diện kê khai hằng năm hay chỉ có Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở được giao phụ trách lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng… mới phải kê khai hằng năm, còn Phó Giám đốc không được giao phụ trách lĩnh vực này sẽ không phải kê khai hằng năm? Tương tự: Phòng Quản lý Quy hoạch – Kiến trúc trong Sở này có 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng, trong đó: Phó Trưởng phòng thứ nhất được phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, Phó Trưởng phòng thứ 2 thì không, nhiệm vụ được phân công của Phó Trưởng phòng thư 2 không nằm trong 105 vị trí, lĩnh vực tại Phụ lục III Nghị định 130; vậy Phó Trưởng phòng thứ 2 của phòng này có thuộc diện phải kê khai hằng năm hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Căn cứ theo khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định việc kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

a) Người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên.

b) Người không thuộc quy định tại điểm a khoản này làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ.

Các lĩnh vực theo điểm b khoản 3 Điều 36 được quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-/CP (danh mục tại phụ lục III). Cách xác định lĩnh vực công tác để thực hiện kê khai hằng năm sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở, phòng chuyên môn hoặc văn bản phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong đơn vị.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings