Câu hỏi

2.19KPhòng chống tham nhũng
0
0 bình luận

Tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 130/2020: “1. Các ngạch công chức và chức danh sau đây:” được hiểu như thế nào? Có phải “các ngạch công chức” theo Luật Cán bộ, công chức ngạch công chức bao gồm: chuyên viên cao cấp và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; chuyên viên và tương đương; cán sự và tương đương; nhân viên….” và chức danh sau đây: ” chấp hành viên; điều tra viên; kế toán viên; kiểm lâm viên……
1.Cho em hỏi khoản 1 này được hiểu là các ngạch của công chức (06 ngạch) và các chức danh từ chấp hành viên đến thẩm phán phải kê khai tài sản hàng năm hay được hiểu là các ngạch công chức được bổ nhiệm thành các chức danh từ chấp hành viên đến thẩm phán?
2. Công chức có phải kê khai tài sản hàng năm không?
3. Kế toán là công chức chưa thi lên chức danh kế toán viên thì có phải kê khai tài sản hàng năm không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10  Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định 13 ngạch công chức và chức danh có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm: Chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm toán viên, kiểm tra viên của Đảng, kiểm tra viên hải quan, thanh tra viên, kiểm tra viên thuế, thẩm phán.

  1. Cụm từ “Các ngạch công chức và chức danh” được hiểu là người đang giữ ngạch công chức kèm theo các chức danh nêu trên. Như vậy, có thể hiểu người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm 02 điều kiện: vừa là công chức vừa giữ các chức danh được nêu tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  2. Từ căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì công chức sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm nếu có đủ 02 điều kiện: vừa là công chức, vừa giữ một trong mười ba chức danh đã được liệt kê. Nếu không đủ một trong hai điều kiện trên, thì công chức không cần kê khai tài sản thu nhập hàng năm.
  3. Kế toán là công chức chưa thi lên chức danh kế toán viên thì không phải kê khai tài sản hàng năm vì không đủ điều kiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
xuất bản
Bình luận

Theme Settings