Câu hỏi

2.04KThanh tra
0
0 bình luận

Phó Chánh Thanh tra huyện (mới được điều động từ phòng khác sang, chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên) thì có đủ điều kiện được làm Trưởng đoàn thanh tra do Thanh tra huyện thành lập không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

– Tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ đã quy định tiêu chuẩn chung của Trưởng đoàn thanh tra, như sau:

“a) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm; liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

b) Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc thanh tra;

c) Am hiểu về nghiệp vụ thanh tra; có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp những vấn đề liên quan đến nội dung, lĩnh vực được thanh tra;

d) Có khả năng tổ chức, điều hành, hướng dẫn các thành viên trong Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao.”

– Tại điểm d khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ đã quy định tiêu chuẩn cụ thể: “…Đối với Đoàn thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chánh thanh tra huyện… thành lập thì Trưởng đoàn thanh tra phải từ Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên”.

Thanh tra viên là một trong những ngạch công chức cùng với các ngạch công chức khác như: Chuyên viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên…

Trường hợp bạn hỏi, nếu Phó Chánh thanh tra huyện mới được điều động từ phòng khác sang, chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên nhưng có đủ các tiêu chuẩn chung như quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ và đang giữ một ngạch công chức tương ứng như: Chuyên viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên hoặc đang giữ một ngạch công chức khác thì vẫn đủ tiêu chuẩn để bố trí làm Trưởng đoàn thanh tra do UBND huyện hoặc Thanh tra huyện thành lập.

 

xuất bản
Bình luận

Theme Settings