Câu hỏi

815Tiếp dân , Giải quyết KNTC
0
0 bình luận

Tôi đã nộp hồ sơ cung cấp lại dữ liệu đất đai từ ngày 05/5/2022. Công chức A đã hẹn 15 ngày tức ngày 20/5/2022 trả kết quả nhưng tôi đi lại 2 đến 3 lần vẫn không nhận được kết quả. Tôi được công chức B trả lời do nhà công chức A có việc nên không đi làm do đó không trả kết quả cho tôi. Trường hợp trên, tôi cần làm gì để hồ sơ của tôi được giải quyết vì tôi đã rất mệt mỏi do phải đi lại nhiều lần?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 29/11/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT ngày 10/6/2014 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai. Đối với  trường hợp công chức A hẹn trả kết quả nhưng không trả đúng hẹn, công dân đi lại rất nhiều lần nhưng vẫn không nhận được kết quả. Đây là hành vi hành chính, hành vi chậm trễ thực hiện nhiệm vụ công vụ. Do đó, trong trường hợp trên công dân làm đơn khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định 124/2020 NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại để khiếu nại hành vi hành chính của công chức A. Đơn khiếu nại của công dân gửi đến người đứng đầu cơ quan công chức A để yêu cầu giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings