Câu hỏi

1.24KThanh tra
0
0 bình luận

Xin hỏi: Thanh tra Sở có ban hành Quyết định thanh tra một Công ty lâm nghiệp trực thuộc UBND tỉnh không hay Giám đốc Sở ban hành Quyết định thanh tra?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 thì Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Thanh tra Sở tiến hành thanh tra hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; thanh tra chuyên ngành trong phạm vi công việc mình quản lý trên địa bàn tỉnh.

Do đó, Công ty Lâm nghiệp trực thuộc UBND tỉnh thì Thanh tra Sở chỉ được tiến hành thanh tra chuyên ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở.

Khi tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với Công ty Lâm nghiệp thì tùy theo cuộc thanh tra đó là thanh tra theo kế hoạch hay thanh tra đột xuất và tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc để thực hiện theo Điều 14 hoặc khoản 2 Điều 15 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành để người có thẩm quyền (Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc Sở) ban hành quyết định thanh tra. Cụ thể như sau:

Điều 14. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch

1…Chánh Thanh tra Sở… ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

2. Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành thì… Giám đốc Sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

Điều 15. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành đột xuất

1….

2…Chánh Thanh tra Sở ra quyết định thanh tra đột xuất, thành lập Đoàn thanh tra và gửi quyết định thanh tra đột xuất để báo cáo… Giám đốc Sở”.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings