Câu hỏi

1.30KThanh tra
0
0 bình luận

Theo Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra. Theo đó giai đoạn theo dõi Kết luận thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra. Như vậy, cho em hỏi 45 ngày theo dõi có tính ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật hay không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Với nội dung bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Số ngày, thời hạn ngày của pháp luật về thanh tra nói chung trong đó có Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ nói riêng thường chỉ ghi chung là ngày chứ không ghi cụ thể là ngày làm việc (không tính các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động – tức là không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) hay ngày tính liên tục (tính cả các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động – tức là tính cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) vì thế sẽ có 2 cách hiểu về số ngày.

Trường hợp văn bản ghi rõ thì thực hiện theo văn bản ví dụ như: khoản 5 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định: “Thời hạn thanh tra là khoảng thời gian được tính từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật”.

Với nội dung bạn hỏi: thời hạn 45 ngày, người được giao nhiệm vụ theo dõi có trách nhiệm báo cáo về kết quả theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra… Đây là mối quan hệ giữa các chủ thể thực hiện với nhau vì thế 45 ngày này là ngày tính liên tục (tính cả các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)./.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings