Câu hỏi

2.26KThanh tra
0
0 bình luận

Trường hợp một công chức được bổ nhiệm ngạch chuyên viên từ ngày 01/01/2017, công tác tại Phòng chuyên môn của Sở (không phải Thanh tra); đến ngày 01/01/2021 thì được chuyển công tác về Thanh tra Sở. Như vậy, đối với công chức này sẽ áp dụng quy định về thời gian như thế nào để chuyển sang ngạch Thanh tra viên? (Chờ đủ 2 năm làm công tác thanh tra, tức là đến ngày 01/01/2023 mới đủ điều kiện về thâm niên công tác; hay chỉ cần chờ đủ đến ngày đủ 5 năm giữa ngạch chuyên viên tức là đến ngày 01/01/2022 là đủ thời gian)?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Điểm e khoản 4 Điều 6 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thâm niên công tác để bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên quy định: “Có thời gian ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự, thử việc); Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên.”

Như vậy, công chức này chuyển công tác về thanh tra Sở phải có thời gian ít nhất 05 năm (đủ 60 tháng, không tính thời gian tập sự) giữ ngạch công chức, viên chức mới đủ điều kiện thời gian để được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra. Với thời gian 2 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự) chỉ áp dụng cho trường hợp được tuyển dụng về cơ quan thanh tra, còn các trường hợp chuyển công tác về cơ quan thanh tra thì sẽ áp dụng thời gian 5 năm giữ ngạch tương ứng ở cơ quan cũ.

Trong câu hỏi bạn không nói rõ công chức đó đã đủ 5 năm giữ ngạch công chức, viên chức tương ứng ở cơ quan cũ sau khi đã trừ đi thời gian tập sự, thử việc hay chưa, do đó có 2 tình huống xảy ra:

– Nếu năm 2017 công chức đó được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên (đã hết thời gian tập sự, thử việc) thì khi chuyển công tác về thanh tra Sở, công chức đó sẽ được xem xét bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên năm 2021 khi có đủ các điều kiện về chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra viên…

– Nếu năm 2017 công chức đó được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và bắt đầu thời gian tập sự thì khi chuyển công tác về thanh tra Sở, thời gian công chức đó sẽ được xem xét bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên khi có đủ 5 năm giữ ngạch tương ứng (có trừ đi thời gian tập sự) tức là năm 2021+ thời gian tập sự.

Tuy nhiên việc bổ nhiệm vào ngạch thanh tra ngoài điều kiện về thời gian như trên, còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật như: chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên… Và bạn nghiên cứu thêm Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ Nội vụ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra.

xuất bản
Bình luận

Theme Settings