Câu hỏi

2.28KThanh tra
0
0 bình luận

Khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở, theo Luật Thanh tra phải thực hiện hiệp y với Thanh tra tỉnh. Trường hợp khi bổ nhiệm lại thì có hiệp y không?

xuất bản

Trường Cán bộ Thanh tra trả lời

0

Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì “Bổ nhiệm là việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật.”

“Bổ nhiệm lại” được hiểu là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại là: Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm bổ nhiệm lại”.

Tại  khoản 2 Điều 23 Luật Thanh tra năm 2010 quy định “Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh”

Vậy, trong trường hợp bổ nhiệm lại Chánh thanh tra Sở phải hiệp y với Chánh thanh tra Tỉnh.

xuất bản
Bình luận
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Theme Settings