Theo đó, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Đảng bộ Quận 3 cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời, tập trung giải quyết các vụ việc đơn thư, kiến nghị phản ánh khi tiếp nhận thông tin.

Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Theo báo cáo công tác trên địa bàn, thời gian qua, Quận ủy Quận 3 đã ban hành 20 văn bản, trong đó có những văn bản quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đối với các tổ chức đảng trực thuộc; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết các vụ việc đơn thư, kiến nghị phản ánh khi tiếp nhận thông tin từ các cơ quan của Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, báo chí…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy cũng ban hành kế hoạch đi cơ sở và tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của UBND các phường hàng tháng. Qua đó, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân, ghi nhận những phản ánh cụ thể về những hành vi, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kịp thời chỉ đạo xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Sau khi nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Quận 3, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”; tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương nhất là đối với các cán bộ chủ chốt, toàn thể đảng viên, để lan tỏa, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, là cam kết chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và trở thành nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, lan tỏa đến từng công chức, viên chức, người lao động.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân là hết sức quan trọng góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Trong đó, cần quan tâm có giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý là yêu cầu khách quan cấp thiết mang ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Một trong những nội dung quan trọng được đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh là Quận 3 cần tiếp tục thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình toàn hệ thống các cơ quan đảng, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan chính quyền các cấp trên địa bàn quận; phát huy tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư đảm bảo theo quy định và cần có cơ chế bảo vệ người khiếu nại, tố cáo đúng sự thật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Trước hết phải làm tốt công tác này trong nội bộ từng chi bộ, từng phòng, ban, địa phương, đơn vị trực thuộc để sớm phát hiện và xử lý để không trở thành những vụ việc phức tạp, nổi cộm.

Đồng thời, tăng cường tính công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực trong các cơ quan nhà nước; thực hiện chính sách cải thiện thu nhập, tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, quan tâm đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị theo đúng quy trình, quy định và có cơ chế quản lý, phát huy vai trò tích cực của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”.

Với những nỗ lực của Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng Quận ủy Quận 3 sẽ tiếp tục phát huy và đạt được những thành quả cao hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và có nhiều giải pháp hay trong việc phòng ngừa từ sớm, từ xa, để góp phần xây dựng Đảng bộ quận trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao sự hài lòng, tăng thêm niềm tin của người dân đối với Đảng với chính quyền, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Khánh Nghi
(Nguồn: ThanhtraVietNam)