Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe có ảnh hưởng lớn đến xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đơn vị vận tải (chất lượng nguồn lao động đầu vào là lái xe), an toàn giao thông, tai nạn giao thông và luôn luôn tiềm ẩn vấn đề có thể xảy ra tiêu cực trong công tác này.

Trong những năm gần đây, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe đã được Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Bộ GTVT đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định; xây dựng, ban hành các thông tư, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc tổ chức, quản lý và giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định của Chính phủ và Bộ GTVT.

“Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe; gắn thiết bị DAT để quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo lái xe; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (phạm vi toàn quốc) trong công tác cấp, đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.” – Bộ GTVT cho biết.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong phòng chống tiêu cực

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao hơn nữa về chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân trong thời gian tới; đồng thời thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND, sở GTVT các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam  về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe.Theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị nói trên chỉ đạo thực hiện một số giải pháp, cụ thể như:

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng, UBND cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố) trên địa bàn địa phương triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe.

Về phía Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục, kiến nghị khắc phục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

“Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe tại các Sở GTVT, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm giấy phép lái xe theo quy định để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của ngành công an, y tế và bộ, ngành liên quan trong việc quản lý, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.” – Bộ GTVT nhấn mạnh.

Các Sở GTVT tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại cơ quan mình và trên địa bàn địa phương.

Chỉ đạo hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tự kiểm tra, rà soát, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại cơ quan, đơn vị, cơ sở mình.

Rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục, kiến nghị khắc phục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hoặc báo cáo về UBND cấp tỉnh, Bộ GTVT xem xét chỉ đạo thực hiện.

Thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe theo quy định để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại.

Bộ GTVT đề nghị UBND cấp tỉnh quan tâm phối hợp chỉ đạo; yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

An Khang

(Nguồn: ThanhtraVietNam)