Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 432/UBND-VP7 ngày 14/10/2022 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng định hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các lĩnh vực phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến; coi trọng chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác tuyên truyền được chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, tổ chức hội nghị trực tuyến đến cơ sở; in ấn, phát hành tài liệu, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Trong nửa đầu năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã triển khai 48 cuộc thanh tra hành chính; trong đó, 13 cuộc từ kỳ trước chuyển sang, 35 cuộc triển khai trong kỳ, 47 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất. Đã ban hành 31 kết luận thanh tra tại 34 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm 977,18 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 356,37 triệu đồng, đã kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 54 tập thể và 85 cá nhân. Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra là do lập dự toán chưa đúng với thiết kế, trong quá trình thi công xây dựng đơn vị thi công chưa thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước về xây dựng cơ bản, chưa thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)…

Qua việc triển khai thực hiện 46 kết luận thanh tra, toàn tỉnh đã thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 397 triệu đồng; thực hiện xử lý khác số tiền 638,64 triệu đồng; thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm 70 tập thể và 121 cá nhân.

Bên cạnh đó, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 12 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đã ban hành 08 kết luận. Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại như: Có đơn vị chưa quy định rõ lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của lãnh đạo, việc ghi chép sổ tiếp công dân chưa đầy đủ nội dung, việc lập sổ, quản lý và lưu trữ hồ sơ giải quyết vụ việc, đơn thư của công dân có việc chưa chặt chẽ, khoa học, gây khó khăn cho việc khai thác, sử dụng tài liệu, có xã chưa lập danh mục hồ sơ, tài liệu giải quyết đơn thư, việc xử lý đơn chưa có phiếu đề xuất thụ lý đơn; công tác công khai còn một số tồn tại như: Việc công khai dự toán, công khai kết quả thực hiện việc mua sắm tài sản, kết quả lựa chọn nhà thầu còn chậm; một số chứng từ thanh toán chưa đảm bảo theo quy định…

Về thanh tra chuyên ngành, tổng số cuộc đã thực hiện là 129 cuộc, số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang 06 cuộc, số cuộc triển khai trong kỳ 123 cuộc; số cuộc thường xuyên 29 cuộc, theo kế hoạch 76 cuộc, đột xuất 24 cuộc. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là: Khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược; việc chấp hành pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; bảo vệ thực vật, sử dụng vật tư nông nghiệp; chấp hành nghĩa vụ tài chính với nhà nước; chính sách ưu đãi người có công, hoạt động dạy nghề, an toàn lao động; việc quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý di tích; quản lý khai thác sử dụng tài nguyên…

Toàn tỉnh đã ban hành kết luận 81 cuộc đối với 860 tổ chức, đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 275 tổ chức, cá nhân có vi phạm, tổng số tiền vi phạm là 367,9 triệu đồng, số tiền kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 44,9 triệu đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ  đồng, đã thu hồi 100% số tiền vi phạm.

Ngoài ra, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tập trung vào việc đổi mới chỉ đạo, điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra ngày càng trong sạch vững mạnh; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quy hoạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ, thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động đảm bảo kịp thời đúng quy định. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, đồng thời rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo; pháp luật về PCTN, tiêu cực; tổ chức thực hiện việc công khai đầy đủ, đúng quy định thủ tục hành chính theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa những vi phạm, tiêu cực trong ngành thanh tra; thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Có thể thấy, qua công tác thanh tra, toàn ngành Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong ban hành chính sách, pháp luật. Công tác giám sát, đôn đốc xử lý sau thanh tra được tăng cường do đó các kết luận thanh tra được thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát xử lý sau thanh tra hiệu quả chưa cao, một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm. Một số tổ chức thanh tra chưa chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo; nội dung báo cáo sơ sài, chất lượng báo cáo còn hạn chế.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ chỉ đạo toàn ngành Thanh tra trong tỉnh triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm, thanh tra chấp hành chính sách pháp luật theo kế hoạch đã được các cấp phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khác phù hợp với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Văn bản số 223/UBND-VP7 ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra đăng ký, cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, thi nâng ngạch. Rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức Thanh tra đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên đảm bảo quyền lợi cho công chức ngành Thanh tra. Tăng cường công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, thực hiện nghiêm Chủ đề công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.

Hà Tuấn
(Nguồn: ThanhtraVietNam)