Sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường

Liên quan đến công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tại UBND thành phố Tây Ninh, theo Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr, từ năm 2018 đến 2021, UBND thành phố Tây Ninh và các cơ quan chuyên môn đã có nhiều sai phạm trong việc cho chủ trương, thanh, quyết toán công trình “Thu gom lục bình, các loại rác thải và phát dọn các nhánh cây, tàn cây trên Rạch Tây Ninh” gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 702 triệu đồng.

Theo đó, các năm 2018, 2019, UBND Thành phố Tây Ninh đã cho chủ trương để Phòng TNMT chỉ định thầu, ký hợp đồng thu gom, xử lý lục bình, các loại rác thải và phát dọn nhánh cây trên Rạch Tây Ninh với Thành đoàn thành phố không đúng quy định về điều kiện được tham gia đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ công tại khoản 1 Điều 11; khoản 1 Điều 21; khoản 2 Điều 25 Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; vi phạm quy định Luật Đấu thầu năm 2013; hồ sơ quản lý công trình không có Nhật ký thi công, kiểm tra giám sát, không có Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc định kỳ, Danh sách nhân công nhận tiền và bảng chấm công có dấu hiệu lập khống với giá trị hơn 440 triệu đồng.

Các năm 2020, 2021, Phòng TNMT chỉ định thầu, ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thiên Ân Phát thực hiện. Quá trình nghiệm thu, thanh, quyết toán thực hiện không đúng quy định, thanh toán khống, không có căn cứ nhiều khối lượng với giá trị hơn 262 triệu đồng.

Kết luận thanh tra nhận định Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh được giao làm chủ đầu tư nhưng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, quyết toán công trình, làm thất thoát tài sản nhà nước, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 18 “về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước” của Luật Ngân sách nhà nước. Tổng thiệt hại gây ra trong 04 năm là 702/807 triệu đồng (tỷ lệ sai phạm chiếm 87,03%), các sai phạm này là rất nghiêm trọng, tuy nhiên, giá trị thanh toán được thực hiện theo từng quý, mỗi quý dưới 100 triệu đồng là dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự theo theo quy định tại khoản 2 Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015 nên không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra.

Thực hiện chưa tốt việc công khai, minh bạch, xây dựng chế độ, định mức đối với nguồn tiền vận động

UBND thành phố Tây Ninh và một số phòng, ban thực hiện chưa đầy đủ thủ tục công khai, minh bạch nội dung hoạt động như kinh phí vận động các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân; chưa xây dựng và chấp hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định đối với Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, kinh phí vận động các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân, kinh phí mua sắm thường xuyên, mua sắm trang thiết bị, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp, kinh phí thu, gom và xử lý rác, kinh phí, chứng từ quyết toán thuế dịch vụ công ích, kinh phí gói thầu thuê tư vấn lập đề cương xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch và các dịch vụ hỗ trợ tại thành phố Tây Ninh…

Ngoài ra, việc lập, phê duyệt dự án“Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý bảo quản chậm chín, nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng” còn tồn tại nhiều hạn chế; dự án thực hiện chậm, kéo dài chưa đạt được mục tiêu đề ra, tính khả thi không cao, có nguy cơ gây lãng phí nguồn vốn ngân sách đã đầu tư.

Thanh tra tỉnh Tây Ninh còn phát hiện Phòng Quản lý đô thị thành phố chưa thực hiện hết trách nhiệm khi thực hiện quyết toán kinh phí các gói thầu dịch vụ công ích; không kiểm tra, buộc nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ thuế dẫn đến còn chưa nộp số tiền thuế theo quy định là 1,971 tỷ đồng; thanh toán không đúng quy định kinh phí thực hiện công tác thu gom rác, duy trì vệ sinh ngõ xóm (năm 2020, 2021) hơn 504 triệu đồng.

Để khắc phục các sai phạm đã chỉ ra, cùng một số nội dung kiến nghị khác, Thanh tra tỉnh Tây Ninh yêu cầu UBND thành phố Tây Ninh thu hồi, xử lý về mặt tài chính hơn 3,178 tỷ đồng.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh và các cá nhân, đơn vị có liên quan để xảy ra hạn chế, thiếu sót, sai phạm phù hợp với tính chất, mức độ đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, xử lý về mặt Đảng đối với các cán bộ, công chức là đảng viên có hạn chế, sai phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra theo thẩm quyền./.

Tân An
Thanh tra tỉnh Tây Ninh
(Nguồn: ThanhtraVietNam)