Báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị giao ban lãnh đạo cấp vụ do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh trình bày cho thấy, trong tháng 9/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ đã chủ trì nhiều cuộc họp về công tác cán bộ; cho ý kiến dự thảo kết luận thanh tra đối với một số cuộc thanh tra và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được phân công, trong đó có nội dung đẩy nhanh tiến độ ban hành các kết luận thanh tra.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 16-KH/BCSĐ ngày 10/4/2023 về việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Thông báo số 146a-TB/BNCTW ngày 28/2/2023 của Ban Nội chính Trung ương; Nghị quyết số 76-NQ/BCS ngày 6/6/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra.

Nhiều kết quả công tác quan trọng của Thanh tra Chính phủ trong tháng 9
Hội nghị giao ban tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TM

Tháng 9, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước về môi trường và khoáng sản góp phần nâng số kết luận đã ban hành trong 9 tháng đầu năm lên 14.

Trong số 25 cuộc thanh tra đang thực hiện có 10 cuộc tiếp tục hoàn thiện dự thảo kết luận, đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; 9 cuộc đang hoàn thiện dự thảo; 4 cuộc đang xây dựng báo cáo kết quả.

Đồng thời, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 5 kết luận thanh tra theo kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ sau khi tiếp thu, hoàn thiện Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”; tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động thanh tra công vụ…

Trong tháng 9, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 756 công dân đến trình bày 370 vụ việc; tiếp nhận 1.220 đơn; hướng dẫn, chuyển 773 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngày 28/9/2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa.

24 vụ việc khiếu nại, tố cáo Thủ tướng Chính phủ giao đã được các cục, vụ thực hiện kiểm tra, rà soát, xác minh; một số vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo.

Về công tác PCTN, đã triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”; giúp Chính phủ xây dựng báo cáo về công tác PCTN năm 2023.

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu thực hiện Kế hoạch của Ban cán sự đảng về điều động, luân chuyển công chức lãnh đạo cấp vụ năm 2023 gồm 7 người cấp Vụ trưởng, 12 người cấp Phó Vụ trưởng; thực hiện xong lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và 16/16 đơn vị thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm.

Nhiều kết quả công tác quan trọng của Thanh tra Chính phủ trong tháng 9
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tại Hội nghị. Ảnh: TM

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao, trong đó có nội dung thanh tra công tác cải cách hành chính, công vụ tại một số bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra. Đối với các cuộc thanh tra cần lấy ý kiến các bộ, ngành chức năng cần khẩn trương đôn đốc để hoàn thiện, ban hành kết luận.

Ban Tiếp công dân Trung ương và các cục địa bàn tăng cường, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; đôn đốc các địa phương về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là những vụ việc phức tạp.

Về công tác PCTN, cần tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2030 ngay sau khi được Chính phủ ban hành; tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Các cục, vụ, đơn vị phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 76; Quyết định số 465 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Quy chế tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra.

Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và các nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra trong thời gian tới.
Ngô Tân
(Nguồn: ThanhtraVietNam)