Toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình tiến hành 52 cuộc thanh tra hành chính tại 60 đơn vị; đã ban hành Kết luận thanh tra 40 cuộc, phát hiện vi phạm về kinh tế 23.612,2 triệu đồng và 400m2 đất cấp sai quy định; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 20.819,7 triệu đồng và 400m2 đất; kiến nghị xử lý khác về kinh tế 2.795,2 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 15 tập thể và 71 cá nhân; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tồn tại, khuyết điểm trên các lĩnh vực đã phát hiện qua thanh tra.

Thanh tra các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã tiến hành 300 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.603 lượt tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 111 tổ chức và 350 cá nhân vi phạm, trong đó vi phạm về kinh tế 10.690 triệu đồng, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 4.794,2 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 5.895,8 triệu đồng; ban hành 334 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 67 tổ chức và 267 cá nhân với số tiền 2.929,9 triệu đồng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.241 lượt/1.051 người người đến Trụ sở Tiếp công dân và các cơ quan nhà nước trình bày 991 vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó có 3 đoàn đông người); tiếp nhận, xử lý 1.918 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã xử lý chuyển đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

Trong số 75 vụ khiếu nại và 65 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đến nay đã giải quyết 43 vụ khiếu nại (đạt tỷ lệ 57,33%) và 44 vụ tố cáo (đạt tỷ lệ 67,69%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý trách nhiệm 2 tập thể, 10 cá nhân; chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những cơ quan, đơn vị có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình trong 9 tháng đầu năm 2023 cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các ngành, địa phương đã tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ và Nhân dân.

Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo và tổ chức triển khai việc kiểm soát tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023 theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 230/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 15/7/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh và Thanh tra một số ngành, địa phương đã kịp thời tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ban hành 71 văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tổ chức 34 hội nghị/lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho 1.801 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân; tiến hành 12 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 23 đơn vị; tổ chức xét chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính năm 2023 cho cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn; hướng dẫn rà soát tình hình sử dụng Thẻ Thanh tra, lập hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, đổi Thẻ Thanh tra.

Ngoài ra, cử nhiều cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính do Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức và các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và các đào tạo, lớp bồi dưỡng khác. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động./.

Đức Chính
(Nguồn: ThanhtraVietNam)