Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 168) đã nêu rõ 3 quan điểm:

Thứ nhất, PCTNTC là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; lấy phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách, đột phá; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện, xử lý và sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự;

Thứ hai, gắn PCTNTC với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc;

Thứ ba, tích cực, chủ động hợp tác quốc tế và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm tốt về PCTN.

Mục tiêu chung của Chiến lược là: Ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.

5 mục tiêu cụ thể là: (1) Khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh TNTC; (2) Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính; (3) Tăng cường các biện pháp phòng ngừa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh mọi hành vi TNTC, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát; (4) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, truyền thông; huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong PCTNTC; (5) Tăng cường hợp tác quốc tế trong PCTN gắn với thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện Chiến lược và các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thực hiện.

Ngày 20/11/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 168. Theo đó, Lào Cai đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm:

Một là, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Chiến lược quốc gia về PCTNTC đến năm 2030;

Hai là, rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế – xã hội và PCTNTC;

Ba là, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật;

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

Năm là, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong PCTNTC;

Sáu là, tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTN, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

9 tháng đầu năm 2023, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Cụ thể: Tập trung chỉ đạo xác minh, điều tra 17 vụ việc, vụ án về TNTC. Trong đó, có 12 vụ việc có dấu hiệu TNTC do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh phát hiện mới thông qua công tác giải quyết đơn, tiếp nhận tin báo về tội phạm. Kết thúc xác minh, điều tra, truy tố các cơ quan chức năng đã chuyển khởi tố tin báo đối với 04 vụ; chuyển Tòa án xét xử xong 01 vụ án; chuyển xử lý hành chính đối với 03 vụ việc.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tỉnh Lào Cai đã xác định tập trung vào các nội dung như: Tăng cường chế độ trách nhiệm, đẩy mạnh PCTNTC trong các cơ quan, đơn vị có chức năng này, nhất là các cơ quan, đơn vị chuyên trách; thực hiện các quy định bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do TNTC; xây dựng, khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, hành vi tẩu tán tài sản; thực hiện chuyển đổi số và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động kiểm tra,  giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên và Nghị quyết 168 của Chính phủ; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện, đề xuất bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp nhằm thực hiện thành công Chiến lược này trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Lào Cai được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Về nội dung hoạt động cụ thể, hàng năm, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xây dựng các báo cáo: “Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, PCTN…”, “Đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh”…

Thái Minh
(Nguồn: ThanhtraVietNam )