Thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Quốc hội

Báo cáo kết quả công tác TCD, giải quyết KN, TC trong 9 tháng đầu năm của cho thấy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản số 194/UBND-BTCD ngày 23/02/2023 về việc tăng cường công tác TCD, giải quyết kiến nghị, phản ánh, KN, TC; số 84/UBND-BTCD ngày 27/5/2023 về việc xử lý tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện phức tạp, gây ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương và trên địa bàn thành phố Hà Nội; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 610-CV/TU, ngày 08/3/2022 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; số 161/UBND-BTCD ngày 09/9/2023 chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tập trung làm tốt công tác quản lý công dân, TCD, giải quyết KN, TC, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính đã tiếp 3.461 lượt/3.842 công dân với tổng số 3.358 vụ việc, trong đó, vụ việc cũ: 676, vụ việc mới phát sinh: 2.682. Nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc thực hiện các chính sách xã hội…

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã giải quyết bằng quyết định đối với 71/127 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 55,9%, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2022 (55,9%/75,5%); đã giải quyết 15/18 đơn tố cáo, đạt 83,3%, bằng so với cùng kỳ năm 2022 (83,3%/83,3%)

Ngày 7/10/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về TCD và giải quyết KN, TC.

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác TCD, giải quyết KN, TC như: công văn số 194/UBND-BTCD ngày 23/02/2023 về việc tăng cường công tác TCD, giải quyết kiến nghị, phản ánh, KN, TC; công văn số 84/UBND-BTCD ngày 27/5/2023 về việc xử lý tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện phức tạp, gây ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương và trên địa bàn thành phố Hà Nội; công văn số 161/UBND-BTCD ngày 09/9/2023 về việc lãnh đạo, chỉ đạo tập trung làm tốt công tác quản lý công dân, TCD, giải quyết KN, TC, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự…

Theo thống kê, Lạng Sơn không có vụ việc nêu tại Báo cáo số 341/BC-UBTVQH15 ngày 18/10/2022 về kết quả TCD, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết KN, TC của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh Lạng Sơn không nhận được vụ việc KN, TC do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội chuyển đến để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tích cực rà soát vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài

Đối với các vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai  thực hiện rà soát các vụ việc trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo với Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã xin ý kiến các cơ quan Trung ương chỉ đạo giải quyết 02 vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng tại Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 03/2/2023 xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc của bà Hoàng Thị Phượng, huyện Tràng Định và Báo cáo số 430/BC-UBND ngày 24/8/2023 xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc của ông Trần Ngọc Sơn, thành phố Lạng Sơn.

Đồng thời, chỉ đạo Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai rà soát 01 vụ việc (bà Đào Thị Thuần, trú tại thành phố Lạng Sơn); mời công dân đối thoại 03 vụ việc (vụ việc bà Vi Thị Yên, trú tại tỉnh Lâm Đồng, đã mời đối thoại nhưng không đến; tổ chức đối thoại 02 vụ việc: Ông Đoàn Văn Yêm và bà Chu Thị Hương, trú tại thành phố Lạng Sơn; ông Nông Sỹ Vân, trú tại huyện Cao Lộc).

Sau khi Tổ công tác đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại 01 vụ việc  (vụ việc ông Nông Sỹ Vân, trú tại huyện Cao Lộc).

Về kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của Tổ công tác theo quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Theo danh sách 35 vụ việc ở 21 địa phương thuộc diện Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 01 vụ việc (Vụ việc của bà Vũ Bích Vân, Ong Thị Thụy, Dương Thị Nhịt đại diện 32 hộ dân trú tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn KN, TC liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

Ngày 06/10/2022 Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về kết quả xử lý, giải quyết nội dung KN, TC, kiến nghị của bà Vũ Bích Vân và một số công dân tỉnh Lạng Sơn liên quan đến quá trình thu hồi đất, triển khai thực hiện Dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; ngày 21/12/2022 UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo số 653/BC-UBND báo cáo về quá trình và kết quả giải quyết vụ việc, gửi Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1158/TTCP-BTCDTW ngày 22/5/2023 về việc báo cáo kết quả rà soát các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3581/VPCP-V.I, trong đó có 01 vụ việc (vụ việc của bà Vũ Bích Vân và một số công dân KN, TC liên quan đến Dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn); UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát vụ việc bằng các biện pháp đồng bộ, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi kích động, lôi kéo KN, TC trái pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, đến nay vụ việc đã cơ bản được giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1876/TTCP-C.I ngày 21/10/2022 về việc KN, TC của một số công dân tỉnh Lạng Sơn, hiện nay UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động để người dân hiểu, chấp hành; chủ động tiếp nhận đơn, nội dung mới phát sinh để chỉ đạo xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để xử lý dứt điểm 2 vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng được rà soát, đối thoại với công dân theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, đã báo cáo, xin ý kiến các cơ quan Trung ương chỉ đạo giải quyết (vụ việc của bà Hoàng Thị Phượng, huyện Tràng Định và vụ việc của ông Trần Ngọc Sơn, thành phố Lạng Sơn).

Ngô Tân
(Nguồn: ThanhtraVietNam)