Khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài từng bước được hạn chế

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian vừa qua với sự nỗ lực không ngừng, cố gắng vượt khó, cùng sự đoàn kết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến, đạt được nhiều kết quả tích cực.

UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã tăng cường chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện, chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chậm trễ trong công tác này.

Do đó, công tác tiếp công dân ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả, lãnh đạo các địa phương đã chú trọng đến tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân để chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Việc thực hiện tiếp dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chú trọng thực hiện đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại; khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài từng bước được hạn chế; tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp đến các cơ quan Trung ương và địa phương ngày càng giảm. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường…

UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá, thực hiện tốt những việc này đã góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân; hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Cùng với đó, vai trò của các cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn.

Tuy vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại địa phương, mặc dù UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2115/KH-UBND ngày 22/3/2023 để thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác tiếp công dân theo quy định, tuy nhiên, Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa tiếp công dân đủ số ngày theo quy định.

Đẩy mạnh công tác kim tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cùng với đó, việc giải quyết một số vụ việc còn chậm, quá thời hạn quy định. Bên cạnh việc triển khai thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và các kết luận nội dung tố cáo còn chậm.

Nguyên nhân được chỉ ra đó là do khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong kỳ là tương đối lớn, nên việc triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn gặp khó khăn nhất định. Bên cạnh đó là một số vụ việc có tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian đế xác minh, giải quyết.

Một nguyên nhân nữa chính là công tác chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên, liên tục. Vẫn còn một số công chức chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình xác minh, tham mưu giải quyết, dẫn đến việc triển khai thực hiện có mặt còn hạn chế.

Về phương hướng, nhiệm vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm.

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm thuận lợi, hiệu quả, tránh khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân với nhiều hình thức phù hợp.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 2115/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó, phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp đó, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kỳ trước chuyển sang và giải quyết các vụ việc mới phát sinh, đảm bảo tính kịp thời, đúng thời hạn, hạn chế thấp nhất đơn thư quá hạn; nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Đặc biệt, địa phương sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đi cùng với đó, chú trọng nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc cung cấp thông tin về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan./.

Hồng Hùng
(Nguồn: ThanhtraVietNam)