Trong những tháng đầu năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã các cấp, ngành chức năng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 679/KH-UBND ngày 27/01/2022 về thực hiện công tác PCTN năm 2023 trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTN. Các đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và gửi về Thanh tra tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch PCTN năm 2023 để tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh; tiếp tục thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Từ đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành…

Trong đó, toàn tỉnh đã ban hành 34 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện pháp luật về PCTN; tổ chức 05 lớp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN với 211 người tham gia; các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều thực hiện nghiêm việc công khai các nội dung liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; ban hành 12 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và sửa đổi, bổ sung 02 văn bản; chuyển đổi vị trí công tác đối với 37 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra 04 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ qua kiểm tra đã phát hiện 04 đơn vị vi phạm, đã chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 466,3 triệu đồng, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, chưa phát hiện công chức, viên chức vi phạm…

Trong Quý I/2023, theo thống kê của Thanh tra tỉnh có 18 vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng từ năm trước chuyển sang, hiện đang trong quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể nói, thực hiện công tác PCTN ở Lâm Đồng đã và đang áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng là chủ yếu, kết hợp với việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN…

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng hướng đến tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với thực tiễn, tránh hình thức.

Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018, các nghị định, thông tư, chỉ thị của cấp có thẩm quyền liên quan đến công tác PCTN. Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự đồng bộ, tính hiệu quả về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; việc kiểm soát tài sản, thu nhập… và chú trọng phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo kế hoạch đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh… để kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác đấu tranh PCTN.

Công tác PCTN hiện nay đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Do đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp và người dân cần tham gia tích cực vào công tác đấu tranh PCTN. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN theo quy định của pháp luật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác về số liệu, tránh hình thức, báo cáo nhiều về thành tích, che giấu khuyết điểm, tồn tại, hạn chế./.

An Khang
(Nguồn: ThanhtraVietNam)