Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, 7 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai các cuộc thanh tra đạt 61,25% kế hoạch, qua thanh tra phát hiện sai phạm, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 43 tỷ đồng, đến nay đã thu được hơn 42 tỷ đồng, đạt 97,12%.

Tham mưu với thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp giải quyết được 186/276 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt 67,39%, riêng Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết được 40/42 đơn, đạt 95,24%. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành 08 văn chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; các cấp thanh tra phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp thực hiện khá tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác,…

Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại và phòng, chống tham nhũng.

Qua công tác thanh tra đã chuyển hồ sơ 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng ngành được quan tâm, tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công tác.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như sự nổ lực, cố gắng của Thanh tra tỉnh trong thời gian qua. Hướng tới, đề nghị Thanh tra tỉnh, công chức thanh tra tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tổ chức thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch năm đã đề ra; tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022.

Đối với những kiến nghị của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh chấp thuận về mặt chủ trương, giao các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng với Thanh tra tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện, nghiên cứu đề xuất trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Khánh Nghi
(Nguồn: ThanhtraVietNam)