Ngày 19/9/2023, tại Hà Nội, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lãnh đạo Vụ Pháp chế đại diện Thanh tra Chính phủ cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học trong CAND… tham dự Hội thảo.

Theo Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Hội thảo được tổ chức nhằm tập trung thảo luận, tranh thủ ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và Công an các đơn vị, địa phương để có những giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động thanh tra CAND trong thời gian tới, vừa bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Thanh tra năm 2022, vừa phù hợp với tính chất, đặc thù trong tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND.

Hội thảo đã tập trung thảo luận về tổ chức và hoạt động thanh tra của lực lượng CAND, như: về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; việc bố trí cán bộ thanh tra tại các đơn vị không có tổ chức thanh tra; việc thực hiện thẩm quyền của Chánh Thanh tra các cấp.

Đồng thời, phân tích, thảo luận về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an và sự cần thiết phải xác định rõ nội dung, đối tượng của hoạt động thanh tra chuyên ngành CAND để xây dựng nghị định, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND…

Hội thảo này là một trong những hoạt động nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 29/3/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2026, định hướng đến năm 2030, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng với Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tổ chức tổng kết công tác thi hành Luật Thanh tra trong CAND.

Đồng thời, giao Cục Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ phối hợp các đơn vị có liên quan, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy thanh tra CAND theo đúng tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị định số 01/2018/NĐ – CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, phù hợp với thực tiễn tổ chức và yêu cầu, nhiệm vụ mang tính đặc thù của lực lượng CAND.

Lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra để chuẩn bị cho việc tổng kết Luật Thanh tra năm 2010…

Ngô Tân
(Nguồn: ThanhtraVietNam)