Cụ thể, thời gian qua, trên địa bàn thành phố, công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, trong khi đó nhiều địa phương còn chủ quan, lơ là.

Đặc biệt, từ năm 2018 cho đến nay, việc xử lý, khắc phục các vi phạm chỉ đạt khoảng 50% vi phạm cần phải xử lý, tại một số địa phương vẫn còn để vi phạm mới phát sinh mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, có địa phương để xảy ra các vi phạm trong quản lý đất rừng, xây dựng trái phép nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách trong công tác quản lý đất đai; quy định về xử lý các vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất rừng thường xuyên, liên tục.

Qua đó, UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kết luận Thanh tra; hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức xử lý, khắc phục đối với các vi phạm đã được thống kê tại các Kết luận Thanh tra; áp dụng các biện pháp, giải pháp đã được UBND thành phố chỉ đạo. Đồng thời, yêu cầu Sở Quy hoạch – Kiến trúc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; rà soát các khu vực chưa có quy hoạch và hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý các trường hợp vi phạm tại khu vực chưa có quy hoạch theo quy định.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp và hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích trang trại chăn nuôi, trồng trọt theo đúng các tiêu chí hướng dẫn.

Sở Nội vụ xây dựng quy định, quy chế trình UBND thành phố phân công rõ trách nhiệm thực hiện. Trong đó, quy định rõ quy trình xử lý, hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra các vi phạm về đất đai, xây dựng.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp theo các kết luận thanh tra. Đồng thời, UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt và áp dụng những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra thành phố cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện xử lý khắc phục sau thanh tra theo chỉ đạo của UBND thành phố./.

Yến Minh
(Nguồn: ThanhtraVietNam)