Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN. Đặc biệt triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phân giừ vừng ổn định chính trị – xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố.

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Theo yêu cầu của Kế hoạch số 32/KH-UBND, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành xác định việc thực hiện công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; gắn PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; đảm bảo việc tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Từ đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động, đặc biệt trong quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài chính ngân sách, tổ chức cán bộ… Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng…

Trin khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN

Để nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn thành phố Hà Nội, Kế hoạch đề ra 09 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Một là, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt trong quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài chính ngân sách, tổ chức cán bộ… Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chuyển đổi vị trí công tácThường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, xuyên suốt để tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ làm cơ sở thực hiện hiệu quả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác PCTN. Nâng cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo nhiều hình thức đa dạng tới cán bộ và nhân dân; Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật về PCTN, các Nghị quyết, Chương trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về PCTN. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng để nâng cao sự hiểu biết, ý thức pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương, đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Ba là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành, thực hiện các quy định về PCTN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng, vi phạm tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật. Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện đúng các quy định về PCTN; xử lý nghiêm, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

Bốn là, thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng xây dựng và thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh; quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng. Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình; thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng.

Năm là, thực hiện nghiêm công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm giám sát của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và của toàn xã hội về công tác minh bạch TSTN. Nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kê khai TSTN; thực hiện kiểm soát việc kê khai TSTN theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/ KH-UBND ngày 07/3/2022 thực hiện Chuyên đề số 11 “Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ”.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra; tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây lãng phí tài sản nhà nước. Kịp thời thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, việc thực hiện công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức…). Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Bảy là, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN; tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình trong công tác PCTN. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN và vụ việc tham nhũng.

Tám là, tăng cường quản lý nhà nước về PCTN

Các cấp, các ngành chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN, trong đó chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo thực hiện đối với công tác PCTN ở địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hành động đồng bộ; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN sáng tạo và đánh giá hiệu quả tác động của hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến về PCTN; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện thanh tra, kiểm tra, kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện tự kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định…).

Chín là, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ

Thực hiện trách nhiệm, nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, trao đổi thông tin, kinh nghiệm…trong PCTN kịp thời theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Theo đó, UBND Thành phố đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2023 của đơn vị triển khai thực hiện đồng thời thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy định./.

Quỳnh An

(Nguồn: ThanhtraVietNam)