Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt Luật PCTN

Các cơ quan, sở ngành luôn chú trọng và tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt Luật PCTN năm 2018; Luật Tố cáo năm 2018 (sửa đổi), Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bởi vậy, trong tháng các cơ quan đơn vị đã tổ chức tuyên truyền Luật PCTN và các văn bản có liên quan được 64 buổi với 3.259 người tham gia.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị địa phương đã ban hành 13 văn bản chỉ đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác PCTN, Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo, triển khai liên quan đến công tác PCTN.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thanh tra, PCTN, Thanh tra tỉnh Hà Giang đã ban hành 09 văn bản liên quan đến công tác PCTN và triển khai Kế hoạch Thanh tra trách nhiệm ngày 25/4/2023 ban hành Quyết định số 47/QĐ-TTr thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; cũng như thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng tại UBND huyện Bắc Quang.

Không có đơn vị nào vi phạm quy định về công khai, minh bạch

Các cấp, các ngành thuộc tỉnh Hà Giang trong tháng 5 đã tiếp tục triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, chú trọng công khai, minh bạch những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. Cụ thể là công khai về tài chính; việc mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản; công khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; thu nhập của công chức, viên chức, người lao động; công khai các quy trình, thủ tục hành chính có liên quan; các dự án đầu tư xây dựng; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất hàng năm, các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; công khai các khoản đóng góp và sử dụng các khoản đóng góp; dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị theo quy định; thực hiện tốt quyền tự chủ về tài chính, biên chế và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị. Kết quả cho thấy không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm quy định về công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan; thường xuyên chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ theo từng lĩnh vực cụ thể.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh luôn chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo các văn bản của Chính phủ, của tỉnh đã ban hành. Nổi bật là nghiêm túc thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh.

Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý

Cùng với các đơn vị, sở ngành, Thanh tra tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công; thực hiện thống nhất phần mềm Quản lý văn bản điều hành điện tử tại 100% cơ quan, đơn vị và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với đó, duy trì việc thanh toán, trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 24/8/2007 của thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Mới đây, ngày 10/5/2023 Thanh tra tỉnh cũng đã ban hành Báo cáo số 62/BC-TTr báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN

Thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, các đơn vị đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổ chức việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng; chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý nhất là các vị trí công tác trực tiếp giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Kết quả cho thấy, trong tháng 5 vừa qua, qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng.

Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên quan tâm đôn đốc, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền các nội dung của pháp luật về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng; cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng. Hơn hết, người đứng đầu các cơ quan cần gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về PCTN, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa kinh doanh.

Tính đến 11/5/2023, Thanh tra tỉnh Hà Giang đã đôn đốc các đơn vị, tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo các kết luận thanh tra tổng số tiền là: 2.356.825.855 đồng.

 

 

Trong những tháng tới, Thanh tra tỉnh chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện những quy định của pháp luật về PCTN; tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa các vi phạm, tiêu cực trong việc giải quyết các công việc của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đối với công tác PCTN; kiên quyết xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt nhiệm vụ PCTN. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; công tác tự kiểm tra PCTN, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng. Chú trọng công tác bảo vệ, khen thưởng đối với người tố cáo hành vi tham nhũng.

Đặc biệt, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra thu nộp ngân sách nhà nước, báo cáo việc thực hiện các nội dung khác theo các kết luận đã yêu cầu, kiến nghị. Cùng với đó, tổ chức đánh giá công tác PCTN năm 2022 theo bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ./.

Quỳnh An
(Nguồn: ThanhtraVietNam)