Với mục đích tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, văn bản của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và UBND tỉnh về những nội dung liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân trong công tác PCTN, tiêu cực; đưa công tác PCTN, tiêu cực trở thành một hoạt động trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức nhà nước và thành nền nếp, thói quen trong đời sống xã hội. Phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao hiệu quả quàn lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tinh.

UBND tỉnh Gia Lai đã đặt ra những yêu cầu như thực hiện công tác PCTN, tiêu cực phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; đồng thời phải gắn với việc tiếp tục học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TW ngày 30/10/2016 cùa Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII“ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Theo đó các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện công tác của mình và bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Trong đó cần tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật; chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời những biếu hiện có nguy cơ dẫn đến tham nhũng; xử lý triệt để các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong các cơ quan, đơn vị, của CBCCVC, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, xác định việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Gia Lai: Cụ thể hóa những mục tiêu, yêu cầu trong công tác phòng, chống tham nhũng
Gia Lai cụ thể hóa những mục tiêu, yêu cầu trong công tác PCTN

Từ những mục đích và yêu cầu trên, UBND tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể như:

Về tham gia xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về PCTN, tiêu cực và tăng cường thực hiện công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực, người dứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm, tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt cho CBCCVC, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về PCTN, tiêu cực.

Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 của Ban Chi đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; gẳn công tác PCTN với việc phổ biến, quán triệt các nội dung trong công tác phòng, chống tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng sáng tạo và lựa chọn các hình thức tuyên truyền thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về PCTN, tiêu cực cũng như giám sát việc thực hiện của các cơ quan, CBCCVC nhà nước.

Triển khai kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành các văn bản, chính sách pháp luật về công tác PCTN, tiêu cực, về các lĩnh vực quản lý kinh tế – xã hội góp phần phòng ngừa tham nhũng; việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực. Đồng thời, chủ động tham gia góp ý, kiến nghị, đề xuất khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong cơ chế, chính sách có liên quan và trong quá trình triển khai công tác PCTN, tiêu cực, nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật vê PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phải được cụ thể hóa bàng văn bản, kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép trong Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, các văn bản, kế hoạch, chương trình có nội dung liên quan; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định làm cơ sở để tổng hợp, phục vụ cho việc đánh giá công tác PCTN. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm, chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền pháp luật quy định và hướng dẫn triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế chống tham nhũng.

Về thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của minh thực hiện công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động; thời gian, thời điểm công khai, nội dung công khai, hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Việc công khai phải thực hiện đầy đủ, đúng quy định đê công dân, tổ chức biết, theo dõi, giám sát. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố trên cổng thông tin điện tử của địa phương.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót; các tài liệu minh chứng cho việc thực hiện công khai, minh bạch phải được tập hợp đầy đủ và gừi về Thanh tra tỉnh khi có yêu cầu để phục vụ báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh theo quy định của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ…

Về thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, các cơ quan, đơn vị, tiếp tục quán triệt, phổ biến đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập nhàm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC trong quá trình kê khai. Triển khai tổ chức thực hiện việc kê khai, tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai, công khai bàn kê khai tài sản, thu nhập của CBCCVC theo đúng quy định của Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và văn bản hướng dẫn kê khai của cấp có thẩm quyền. Thanh tra tỉnh trên cơ sờ Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, các văn bản quy định khác có liên quan cùa Trung ương và chức năng, nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về việc kê khai tài sản, thu nhập, kê khai bổ sung tài sản, thu nhập năm 2023. Đồng thời có trách nhiệm tiếp nhận, lưu trữ các bản kê khai của của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu. Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và  ban hành Kế hoạch xác minh và tổ chức triển khai thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền kiểm soát theo quy định.

Về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1490/KH- UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chủ động, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các vị trí việc làm có nguy cơ xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực tương ứng trong từng lĩnh vực để kịp thời ngăn chặn, xử lý nếu có vi phạm; duy trì hoạt động của các kênh thông tin như địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện phản ánh, kiến nghị.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; theo dõi, nắm bắt tình hình và báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra đột xuất đối với những đơn vị có dấu hiệu sai phạm. Thông qua hoạt động thanh tra, chú trọng phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện có nguy cơ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Tập trung tham mưu xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị theo đúng tính thần Chỉ thị số 20/CT-TTg nẹày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các Kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý cần phải được đôn đốc thực hiện nghiêm hoặc kiểm tra, xử lý kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân cố tình không thực hiện. Đặc biệt là phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện mối quan hệ phối hợp theo Thông tư Liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSTC- BCA- BQP-TTCP ngày 18/10/2018 giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan Thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố được phát hiện qua hoạt động thanh tra cùng các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác này.

Trên cơ sở các quy định liên quan đến công tác PCTN, xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ trong công tác thực hiện pháp luật về PCTN, tiêu cực.

UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời ghi nhận, nắm được thông tin, phản ánh quan trọng về hành vi tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo cơ quan Thanh tra cùng cấp tăng cường thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra…

Về thực hiện công tác PCTN trong các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng; các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ được huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện, người đứng đầu các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác PCTN theo quy định và thực hiện tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức minh bạch theo quy định; cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

Kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại doanh nghiệp, tổ chức mình theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện các quy định nêu trên cần cụ thể hóa bằng văn bản, chương trình, kế hoạch hoặc tài liệu khác để phục vụ việc đánh giá công tác PCTN của tỉnh.

An Khang

(Nguồn: ThanhtraVietNam)