Kết quả, trong Quý I năm 2023, toàn ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ đã triển khai 66 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm 820 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 801 triệu đồng (đã thu hồi 696 triệu đồng); kiến nghị xử lý khác 19 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 03 tập thể, 46 cá nhân; ban hành 57 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,48 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 661 triệu đồng.

Cụ thể, về thanh tra hành chính, toàn Ngành thực hiện 25 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; phát hiện vi phạm 820 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 801 triệu đồng (đã thu hồi 696 triệu đồng); kiến nghị xử lý khác 19 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 03 tập thể, 46 cá nhân. Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 27 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra; qua đó đã thu hồi nộp ngân sách 1,7/5,5 tỷ đồng.

Về thanh tra chuyên ngành, đã tiến hành 41 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 34 cuộc theo kế hoạch, 07 cuộc đột xuất). Ngoài ra, đã triển khai 1.190 cuộc kiểm tra thường xuyên đối với 804 tổ chức và 2.301 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 88 tổ chức và cá nhân vi phạm. Đã lập biên bản và ban hành 57 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,48 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 661 triệu đồng.

Trong Quý II năm 2023, ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra, gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội thành phố”, tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra. Quan tâm việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm từ các cuộc thanh tra đã tiến hành.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện Luật Thanh tra số 11/2022/QH15; Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho công chức Thanh tra sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố. Xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức theo chức danh nghề nghiệp trong cơ quan hành chính; đề nghị Hội đồng xét bổ nhiệm ngạch thanh tra viên và xét chuyển ngạch thanh tra viên chính đối với công chức Thanh tra sở, quận, huyện.

Văn phòng Thanh tra thành phố Cần Thơ
(Nguồn: ThanhtraVietNam)