Cùng tham dự đối thoại có đại diện các cơ quan liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Công an tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và UBND phường Nhơn Bình.

Buổi đối thoại diễn ra công khai, dân chủ, đúng thành phần. Tại buổi đối thoại, Tổ xác minh của Thanh tra tỉnh đã báo cáo kết quả xác minh và đề xuất giải quyết nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Khánh.

Qua nghe báo cáo của Tổ xác minh, trình bày của công dân và ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan, ông Nguyễn Văn Thơm – Chánh Thanh tra tỉnh đã phát biểu kết luận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đức Khánh, cụ thể như sau:

Diện tích thực tế thửa đất số 40 đo đạc lại năm 2022 để phục vụ giải phóng mặt bằng là 1.527,6m2, giảm so với số liệu đã giao quyền và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Khánh là 324,8m2. Nguyên nhân là do người ghi diện tích trên sơ đồ kỹ thuật thửa đất ngày 20/5/1997 tăng so với số liệu đo đạc thực tế của thửa đất. Từ đó, dẫn đến việc giao quyền và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Khánh sai diện tích thực tế của thửa đất (giao quyền thiếu 324,8m2).

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, căn cứ vào số liệu đo đạc thực tế diện tích thửa đất số 40 là 1.527,6m2 để bồi thường, hỗ trợ là đúng theo Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Do đó, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giao UBND thành phố Quy Nhơn và UBND phường Nhơn Bình giải quyết diện tích đất nông nghiệp giao quyền còn thiếu cho hộ ông theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo xác minh và kết quả đối thoại với công dân, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Đức Khánh./.

P.T
(Nguồn: ThanhtraVietNam)