Theo đó, về quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ LĐTB&XH yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản quy định việc phân cấp trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; tài sản chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của Bộ để làm căn cứ lập kế hoạch, dự toán và kiểm soát chi ngân sách.

Đồng thời, tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công. Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Về đôn đốc, kiểm tra, xử lý, công khai, báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra, Bộ yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công. Chủ động kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vướng mắc, sai phạm phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước tiết kiệm, không thất thoát, lãng phí.

Đặc biệt, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công trong việc chậm thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra đối với các vi phạm xảy ra trong quản lý thu – chi ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm được giao quản lý.

Thực hiện việc báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng hàng năm hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và của Bộ. Trong đó, phải nêu rõ những thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công đã được khắc phục, chưa khắc phục, thời gian, biện pháp để khắc phục trong thời gian tới, xử lý dứt điểm các kiến nghị, kết luận còn tồn đọng từ các năm trước.

Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về sai phạm trong quản lý thu – chi ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công và việc chậm thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm được giao quản lý.

Trường hợp đơn vị không chấp hành chế độ báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra theo quy định của pháp luật hoặc báo cáo chậm, Bộ LĐTB&XH sẽ tổng hợp gửi danh sách sang Bộ Tài chính đề nghị tạm dừng rút dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn./.

Dương Nguyễn
(Nguồn: ThanhtraVietNam)