Tin trong ngành

Chính phủ cần đầu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ chống tham nhũng sẽ cản trở phát triển

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Chính phủ chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí dẫn đến làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an… Đọc Thêm

Đọc thêm

Theme Settings