Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

Theo kết quả rà soát, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong Quý I/2023, công tác cải cách TTHC luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy và sự đồng thuận của các ngành, các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố.

Sự quan tâm, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ đặc biệt là Cục Kiểm soát TTHC tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Bộ, ngành quan tâm, thực hiện hiệu quả việc công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa có tinh thần trách nhiệm cao và thường xuyên được kiện toàn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Về việc thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC và đồng bộ với Cống Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện, trong Quý I/2023, 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn; 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Đồng thời, đã đồng bộ dữ liệu đầy đủ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ thiết lập và vận hành Hệ thống Dịch vụ công 1022 thành phố cần Thơ để tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thực trạng xã hội, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, quy định hành chính, hành vi hành chính, giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong kỳ, Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 138 thông tin, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong Quý I/2023, công tác cải cách TTHC vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể, việc công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia của một số Bộ, ngành còn chậm, chưa bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Khó khăn trong triển khai thực hiện rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; trong nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác.

Việc thanh toán trực tuyến vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân và cơ quan giải quyết TTHC. Điều này ảnh hưởng đến việc khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến…

Để khắc phục những khó khăn, cũng như phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện việc công bố, công khai TTHC đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cho đội ngũ công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ngành và địa phương.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Nghị định số 20/2008/ND-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Thực hiện kết nối dữ liệu giữa cổng Dịch vụ công thành phố, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố với cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia.

Mặt khác, UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Văn phòng Chính phủ bổ sung chức năng thông báo khi Bộ, ngành cập nhật Quyết định công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC giúp địa phương theo dõi kịp thời các Quyết định do Bộ, ngành công bố, công khai.

Đối với Bộ ngành, UBND thành phố kiến nghị Bộ ngành cần kịp thời ban hành Quyết định công bố TTHC theo đúng quy định tại Điều 9 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cập nhật, công khai kịp thời, chính xác các TTHC đã được công bố lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

 

Dương Nguyễn
(Nguồn: ThanhtraVietNam)