Kiến nghị, khắc phục, xử lý các tồn tại, thiếu sót phát hiện qua thanh tra

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023, Bộ đã tiến hành các cuộc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí tài chính, quản lí và sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quản lí và thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, hoạt động cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, hoạt động kinh doanh du lịch, kinh doanh hoạt động thể thao.

Đối với thanh tra hành chính, 6 tháng đầu năm, Bộ VHTTDL đã thực hiện 5 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại 5 đơn vị, trong đó, 4 cuộc triển khai trong kì, giảm với cùng kì năm 2022 và có 1 cuộc triển khai từ kì trước chuyển sang. Nội dung được thanh tra là thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí tài chính; quản lí và sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quản lí và thực hiện Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và 1 số nội dung theo đơn.

Bộ VHTTDL cho biết, Bộ đã ban hành kết luận thanh tra đối với 3 cuộc thanh tra tại 3 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện một số tồn tại trong công tác quản lí, thực hiện dự án đầu tư, như dự án thực hiện chậm tiến độ; chưa thực hiện kí hợp đồng chuyển đổi Chủ đầu tư theo quy định; không tiến hành rà soát thiết kế, bản vẽ thi công dẫn đến tình trạng Dự án không có thiết kế đường dây cấp điện đến tủ tổng của công trình…

Qua thanh tra, Bộ này đã kiến nghị đơn vị khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót; kiến nghị 2 đơn vị giảm trừ quyết toán số tiền 567.167.088 đồng; kiến nghị 1 đơn vị giảm trừ quyết toán, thu hồi số tiền 401.877.859 đồng; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để xảy ra những tồn tại, thiếu sót đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Liên quan đến kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, trong thời gian này Bộ VHTTDL theo dõi, đôn đốc thực hiện 13 Kết luận thanh tra, trong đó, 9 Kết luận thanh tra ban hành từ kì trước, 4 Kết luận thanh tra ban hành trong kì. Các đơn vị đã thực hiện xong 7 Kết luận thanh tra; thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 478.821.848 đồng; đã thực hiện xử lí khác số tiền 8.098.086.567 đồng, bao gồm giảm trừ quyết toán: 891.282.319 đồng, thu hồi về đơn vị: 7.206.804.248 đồng; 06 Kết luận thanh tra đang được các đơn vị triển khai thực hiện.

Phổ biến, tuyên truyền, tập huấn về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính cho lực lượng Thanh tra VHTTDL địa phương

Cũng theo Bộ VHTTDL, trong kì đơn vị này đã thực hiện 28 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch, trong đó, 25 cuộc triển khai trong kì, tăng so với cùng kì năm 2022, 03 cuộc triển khai từ kì trước chuyển sang.

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là công tác quản lí nhà nước trong hoạt động dịch vụ karaoke; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; hoạt động cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; hoạt động kinh doanh du lịch; kinh doanh hoạt động thể thao; tổ chức giải thi đấu thể thao.

Đã ban hành 42 Kết luận thanh tra (22 cuộc). Số tổ chức được thanh tra là 152. Đồng thời, Bộ VHTTDL làm việc với 9 tổ chức để giải quyết 9 vụ việc vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, số tổ chức, cá nhân vi phạm là 18 tổ chức, tăng so với cùng kì năm 2022; Bộ VHTTDL ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là 1.127 triệu đồng, tăng so với cùng kì năm 2022.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, 28 Kết luận thanh tra đã được các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện. 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được chấp hành, nộp ngân sách nhà nước số tiền 887 triệu đồng; 2 quyết định xử phạt có tổng số tiền phạt 240 triệu đồng áp dụng hình thức nộp phạt nhiều lần, đến nay, đã nộp ngân sách nhà nước số tiền 60 triệu đồng. 14 Kết luận thanh tra đang được triển khai thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, việc triển khai các đoàn thanh tra bám sát Kế hoạch thanh tra năm 2023; quan tâm, chỉ đạo, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp công tác quản lí nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao. Kịp thời phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, lực lượng Thanh tra VHTTDL địa phương.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong công tác quản lí tài chính, quản lí và sử dụng tài sản công, quản lí và thực hiện dự án đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; phát hiện các vi phạm quy định pháp luật chuyên ngành để kịp thời xử lí. Tuy nhiên, một số hoạt động thanh tra chuyên ngành còn chưa thực sự có trọng tâm, trọng điểm, cần được nghiêm túc đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thanh tra năm 2022, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Phổ biến, tuyên truyền, tập huấn về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính cho lực lượng Thanh tra VHTTDL địa phương, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong phạm vi quản lí nhà nước của ngành./.

Lan Anh
(Nguồn: ThanhtraVietNam)