Phải lập Đề án sử dụng tài sản công để người có thẩm quyền quyết định

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định, cơ quan nhà nước sử dụng tài sản công để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Trong một số trường hợp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác thành lập theo quy định của pháp luật về hội sử dụng tài sản công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Theo quy định, việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao; sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí; thực hiện theo cơ chế thị trường, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan…

Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập Đề án sử dụng tài sản công để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định; cập nhật thông tin về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công…

Bộ Tài chính: Đề nghị thanh tra việc sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp
Mẫu Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP. Ảnh: NT

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải đúng công năng của tài sản khi được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; sử dụng tài sản công trong thời gian không phải thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao; cung cấp được nhiều dịch vụ công hơn cho xã hội…

Việc xác định giá cho thuê tài sản công phải phù hợp với giá cho thuê trên thị trường của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ; xác định giá trị tài sản khi liên doanh, liên kết phải phù hợp với giá trị thực tế của tài sản trên thị trường; tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được trích khấu hao theo quy định.

Chấm dứt ngay trường hợp cho thuê, liên doanh, liên kết trái quy định

Khi nói về Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025, định hướng giai đoạn 2026 – 2030 tại Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, trong những năm qua, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cả nước nói chung và của Thành phố nói riêng còn chưa hiệu quả.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã gửi văn bản số 1076/BTC-QLCS  về việc tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tổ chức thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; chú trọng vào kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để xử lý nghiêm các vi phạm, yêu cầu chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Ngoài ra, cần phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng giám sát việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết…

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã 2 lần gửi công văn (vào ngày 7/10/2020 và 22/12/2021) đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung để bảo đảm việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đúng quy định.

Cụ thể, tại văn bản số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức đánh giá việc thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; chỉ đạo khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chú trọng thực hiện nghiêm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xác định giá cho thuê tài sản công; kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết; thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, quy định về tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật.

Thái Minh

(Nguồn: ThanhtraVietNam)