Công tác PCTN, TC của Bộ GTVT trong thời gian qua qua đã đạt được một số kết quả như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm giảm thiểu các sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước… trong đó công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật PCTN, TC và PCTP được quan tâm thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên.

Tuy nhiên Bộ GTVT là cơ quan được Nhà nước giao khối lượng vốn lớn; Bộ vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa là cơ quan trực tiếp thực hiện các dự án. Công tác quản lý Nhà nước của Bộ GTVT đều liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Với đặc thù như vậy, các lĩnh vực do Bộ GTVT quản lý có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.

Nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác PCTN, TC đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ GTVT; đặc biệt là Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022.

Đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác PCTN, TC, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong nhận thức, hành động của toàn hệ thống chính trị của Bộ GTVT trong công tác PCTN, TC. Quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp PCTN, TC phù hợp với đặc thù quản lý của Bộ GTVT và của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hạn chế tối đa tình trạng tham nhũng, tiêu cực góp phần bảo vệ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ phải chịu trách nhiệm chính trong nâng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung về công tác PCTN, TC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp mình. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác PCTN, TC phải phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và phù hợp với từng đối tượng, từng vị trí, lĩnh vực công tác, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm

Về nội dung tuyên truyền, Bộ GTVT yêu cầu tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC, đặc biệt là Thông báo kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực… gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và công tác thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên.

Cùng với đó là tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác PCTN, TC; Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT” gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Bộ GTVT; Phố biến, quán triệt các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác PCTN, TC của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Về hình thức thực hiện, Bộ GTVT yêu cầu tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đưa nội dung phổ biến các quy định về công tác PCTN, TC vào các buổi giao ban, tổng kết, sinh hoạt chuyên đề. In ấn, cấp phát các ấn phẩm tuyên truyền về PCTN, TC; treo băng rôn, khẩu hiệu, maket tuyên truyền trực quan về công tác PCTN, TC.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường viết bài, mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền về PCTN, TC; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu thực hiện công tác PCTN, TC và tội phạm. Các trường trực thuộc Bộ nghiên cứu đưa các nội dung về PCTN, TC là nội dung sinh hoạt, học tập thường xuyên trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức và tiếp tục đưa vào chương trình giáo dục sinh viên theo quy định.

Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ định hướng, hướng dẫn, đặt bài để Trường Cán bộ quản lý GTVT xây dựng đề cương, chuẩn bị các nội dung quán triệt các văn bản của Bộ GTVT và của Trung ương về công tác PCTN, TC, đảm bảo thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Đôn đốc, hướng dẫn, tham dự, phát biểu định hướng hội nghị tuyên truyền, phổ biến (nếu cần thiết) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ. Chủ trì cùng Trường Cán bộ quản lý GTVT phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, TC và tội phạm; công tác kê khai, xác minh tài sản thu nhập cá nhân tại 02 khu vực Bắc, Nam trong năm 2023, 2024./.

An Khang
(Nguồn: ThanhtraVietNam)