Kết quả xử lý sau thanh tra cao hơn so với chỉ tiêu quy định

UBND tỉnh Bình Định và các ngành, địa phương đã chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Hoạt động thanh tra trong năm 2023 được tiến hành chủ động, linh hoạt, bảo đảm tiến độ, bám sát Kế hoạch thanh tra được duyệt. Đồng thời, thực hiện kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm pháp luật, điều chỉnh kế hoạch thanh tra cho phù hợp với thực tiễn quản lý, nhất là hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Kết quả, năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã tiến hành 90 cuộc thanh tra hành chính tại 159 đơn vị. Đã ban hành kết luận thanh tra 76 cuộc, phát hiện vi phạm về kinh tế trên 11,4 tỷ đồng và 9.360m2 đất các loại; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 9,5 tỷ đồng và 8.069m2 đất các loại; kiến nghị xử lý khác về kinh tế trên 1,9 tỷ đồng và 1.291m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 12 tập thể và 42 cá nhân.

Đồng thời, tiến hành 1.414 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 4.840 lượt tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; trật tự an toàn giao thông; quản lý, đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng; hoạt động khám chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh an toàn lao động; kinh doanh dịch vụ văn hóa; thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường…

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 157 tổ chức và 373 cá nhân có vi phạm, trong đó vi phạm về kinh tế 788 triệu đồng, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 420 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 368 triệu đồng, ban hành 469 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 96 tổ chức và 373 cá nhân với số tiền trên 4,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là đối với các doanh nghiệp được hạn chế. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được tiến hành công khai minh bạch, đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Kết quả xử lý sau thanh tra, nhất là về kinh tế cao hơn so với chỉ tiêu Thanh tra Chính phủ quy định.

Cụ thể, về thanh tra hành chính, đã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý đối với 73 Kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; kết quả đã thu hồi về cho Nhà nước 5.774 triệu đồng trong tổng số tiền 7.178 triệu đồng phải thu (đạt tỷ lệ 80,44%) và 8.069/8.069 m  đất các loại (đạt tỷ lệ 100%); đã xử lý khác về kinh tế 1.299/1.500 triệu đồng (đạt tỷ lệ 86,69%) và 1.291/1.291 m2 đất các loại (đạt tỷ lệ 100%).

Về kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm đã nộp vào ngân sách nhà nước 4.873 triệu đồng, gồm 420/420 triệu đồng tiền vi phạm (đạt tỷ lệ 100%) và 4.453/4.453 triệu đồng tiền phạt xử lý vi phạm hành chính (đạt tỷ lệ 100%); các cơ quan có liên quan đã thực hiện xong các kiến nghị xử lý khác về kinh tế với số tiền 368/368 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100%).

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của ngành Thanh tra tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức Thanh tra được chú trọng. Đội ngũ công chức ngành Thanh tra của tỉnh giữ được phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của ngành.

Giám sát chặt chẽ hoạt động Đoàn thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và định hướng chương trình thanh tra của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2024, về thanh tra hành chính, ngành Thanh tra tỉnh Bình Định tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm công tác quản lý nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, triển khai thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trong hoạt động công vụ theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra chuyên ngành tập trung thanh tra những ngành, lĩnh vực có phát sinh nhiều vi phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ngành Thanh tra của tỉnh tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, phương thức hoạt động thanh tra; tuân thủ nghiêm túc quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động Đoàn thanh tra nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng có liên quan, không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là trong hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp. Thực hiện thường xuyên, kiên quyết công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, nhất là trong việc xử lý các sai phạm và thu hồi tài sản.

Tập trung thực hiện đúng tiến độ các cuộc thanh tra đề ra trong Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tập trung triển khai thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trong hoạt động công vụ theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; kịp thời thanh tra đột xuất những vụ việc do Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh giao. Thực hiện việc thanh tra lại các Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra các ngành, địa phương khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi có yêu cầu.

Về tổ chức thực hiện, thanh tra các cấp, các ngành chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Thanh tra tỉnh tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Thanh tra các ngành, địa phương đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp, đồng bộ nhằm nâng cao năng lực tổng thể của ngành Thanh tra./.

Minh Nguyệt
(Nguồn:  ThanhtraVietNam)