Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, từ khi có Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 33-CT/TW) và trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, công khai bản kê khai tài sản.

Kết quả sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, công tác phổ biến, quán triệt chỉ thị được UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc.

UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh làm cơ quan theo dõi, giúp UBND tỉnh thực hiện chỉ thị này, đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản trong phạm vi tỉnh về Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Dưới sự quan tâm, thường xuyên chỉ đạo của UBND tỉnh, nhìn chung, các sở, ban, ngành đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản…

Nhằm tăng cường thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện trên địa bàn.

Hằng năm Thanh tra tỉnh ban hành nhiều công văn hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã thể hiện được tính kịp thời, đầy đủ trong thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW và Luật Phòng, chống tham nhũng về thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Trong gần 10 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập được UBND tỉnh thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Hàng năm, Thanh tra tỉnh ban hành văn bản đôn đốc việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai, công khai tài sản, thu nhập để Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổng hợp báo cáo với Trung ương theo quy định…

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xác minh việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được tăng cường thực hiện. Khi có đơn thư tố cáo và phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc phát hiện người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập có hành vi tham nhũng đã được các cấp ủy Đảng, cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo phân cấp quản lý cán bộ…

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW và thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị. Qua kiểm tra, giám sát, nhất là qua công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh phát hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh còn có những khó khăn, vướng mắc, hạn chế yếu kém. Thanh tra tỉnh đã kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, chủ động tham mưu ban hành Công văn số 88/UBND-NC ngày 9/1/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh.

Trong gần 10 năm qua, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 22 cuộc thanh tra việc kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập và 3 cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo đối với 30 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ban hành 25 kết luận, phát hiện 25 cơ quan, đơn vị có vi phạm về kê khai, tài sản thu nhập.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, nhìn chung các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đều thực hiện tốt theo tinh thần, nội dung Chỉ thị số 33-CT/TW và các văn bản có liên quan.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đều nhận thức sâu sắc, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng theo quy định…

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh có hơn 350 cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức kê khai với hơn 29.300 người. Quá trình thực hiện có 99,96% người đã kê khai (chỉ có 10 người chậm thực hiện kê khai với những lý do như đi học, công tác nước ngoài, bị bệnh nặng…). Việc công khai bản kê khai cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, có hơn 8.300 bản được công khai bằng hình thức niêm yết, hơn 21.000 bản được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp, không có bản kê nào chưa được công khai…
Chu Tuấn
(Nguồn: Thanh.com.vn)