- Quyết định ban hành Quy chế - Phụ lục 1 - Phụ lục 2

READMORE

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường phân hệ quản lý hệ thống Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường phân hệ quản lý đào tạo Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường phân hệ quản lý nhân sự Tài liệu hướng...

READMORE

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cán bộ Thanh tra - Lần thứ 2

READMORE

Quy chế Quản lý khoa học của Trường Cán bộ Thanh tra năm 2016

READMORE

Phiếu bổ sung ĐV 2015

READMORE

Mẫu Kê khai TSTN 2015

READMORE

Biểu phân loại tổ chức Đảng 2015

READMORE

Tổng hợp đánh giá CCVC 2015

READMORE

Tổng hợp đánh giá CBQL 2015

READMORE