- Quyết định ban hành Quy chế - Phụ lục 1 - Phụ lục 2

READMORE

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường phân hệ quản lý hệ thống Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường phân hệ quản lý đào tạo Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường phân hệ quản lý nhân sự Tài liệu hướng...

READMORE

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cán bộ Thanh tra - Lần thứ 2

READMORE

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng

READMORE

Báo cáo thành tích tập thể đề nghị tặng thưởng

READMORE

Mẫu đăng ký thi đua của các cá nhân và tập thể

READMORE

QĐ Quy định về quy trình tổ chức và quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra

READMORE

Quyết định cấm hút thuốc lá 2015

READMORE

QĐ Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại lao động hàng tháng

READMORE