Chiều ngày 28/12/2020, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ Thanh tra đã tiến hành họp tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2020 và bàn về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên của Hội đồng và giảng viên các khoa.

Toàn cảnh cuộc họp

Hội đồng Khoa học đã đánh giá năm 2020 là năm Nhà trường triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, tích cực. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh covit-19, Hội đồng Khoa học vẫn hướng dẫn, tổ chức các hoạt động khoa học diễn ra tương đối đúng tiến độ. Việc nghiên cứu các đề tài, chuyên đề khoa học mang tính ứng dụng cao và được đánh giá, nghiệm thu đạt kết quả tốt (03 đề tài và 04 chuyên đề khoa học đều được đánh giá, nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và khá). Ngay sau khi nghiệm thu 02 đề tài đã được ứng dụng trực tiếp vào việc xây dựng tài liệu chương trình bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra về công tác của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và xây dựng nội dung tài liệu chương trình bồi dưỡng kiến thức về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội đồng đã yêu cầu các chủ nhiệm đề tài, chuyên đề chủ động ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng các bài giảng.

Phát huy các kết quả năm 2020 đã đạt được, Hội đồng Khoa học đề ra phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm 2021, khuyến khích các khoa, phòng và các cá nhân trong Nhà trường nghiên cứu đề tài, chuyên đề khoa học mang tính trọng tâm, trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực trong thời điểm năm 2021 Nhà trường hướng đến cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn. Hội đồng Khoa học đã bàn bạc và đi đến thống nhất: Các hoạt động khoa học như viết bài nghiên cứu trao đổi để đăng trên Trang website Nhà trường hay hoạt động tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, hội thảo khoa học… vẫn là những hoạt động khoa học mang tính bắt buộc đối với các khoa và giảng viên, để qua đó các giảng viên có thể trau dồi, bổ trợ kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hội đồng Khoa học yêu cầu trong năm 2021, mỗi giảng viên phải viết ít nhất 01 bài viết nghiên cứu trao đổi đăng trên Trang website và mỗi khoa phải tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt khoa học trong toàn Trường.

Năm 2021 là năm Nhà trường hướng đến cơ chế tự chủ tài chính, vì vậy vấn đề gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học, truyền thông và đẩy mạnh việc phát triển thị trường đào tạo, bồi dưỡng là vấn đề đồng chí Hiệu trưởng và Hội đồng Khoa học rất quan tâm. Vì vậy, Hội đồng Khoa học đã bàn bạc và thống nhất trong năm 2021, hoạt động nghiên cứu khoa học có sự thay đổi mới so với những năm trước. Bên cạnh việc nghiên cứu các đề tài, chuyên đề khoa học, các khoa, giảng viên tập trung xây dựng các câu hỏi tình huống liên quan đến nghiệp vụ của các khoa để đăng trên Trang website của Nhà trường, nhằm thu hút bạn đọc và quảng bá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường đến các bộ ngành, địa phương. Hội đồng yêu cầu trong 01 năm mỗi khoa phải xây dựng ít nhất 50 câu hỏi tình huống và trong 01 tuần mỗi khoa phải gửi 01 câu hỏi tình huống nêu trên.

Để các hoạt động khoa học diễn ra một cách thuận lợi và đúng quy định, Hội đồng Khoa học giao cho Phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung 02 Quy chế cho phù hợp với tình hình mới (Quy chế Quản lý khoa học của Trường Cán bộ Thanh tra và Quy chế hoạt động và chi trả nhuận bút, thù lao biên tập của Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Trường Cán bộ Thanh tra); giao cho Phòng Khoa học, Thông tin và Tư liệu chỉnh sửa chuyên mục “Hỏi-đáp” trên Trang website thành chuyên mục “Giải đáp nghiệp vụ” nêu trên.

Những định hướng và nội dung nêu trên sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra trong thời gian tới./.

Thùy Trang - Ban Biên tập