Chao mung ngay 30-4 va 01-5

duoc nghi toi 6 ngay dip 304 va 15

Tiếp theo chương trình Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, lãnh đạo các Cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, thanh tra các Bộ, ngành, đại biểu thanh tra các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Hà Nội, ngày 25/9/2020 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đại biểu về việc sửa đổi Khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra và Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức ngành thanh tra. Về dự Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo thanh tra các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên và Miền Nam.

3 1

          Chủ trì buổi Hội thảo, đồng chí Vũ Văn Chiến, TTVCC, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra trình bày báo cáo đề dẫn về việc định hướng sửa đổi nội dung Khung chương trình nghiệp vụ thanh tra và báo cáo thuyết minh Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức ngành thanh tra.

          Trên cơ sở rà soát, khảo sát ý kiến của người học về chương trình tài liệu thanh tra viên, thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp đã được Thanh tra Chính phủ phê duyệt và triển khai từ 2009 đến nay, qua hơn 10 năm vừa tổ chức thực hiện, vừa cập nhật, chỉnh sửa Trường Cán bộ Thanh tra nhận thấy hệ thống giáo trình tài liệu hiện hành đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được những yêu cầu mà thực tế công tác thanh tra đang đặt ra như: Nội dung bồi dưỡng mới chủ yếu dừng lại ở việc cập nhật kiến thức mà chưa xây dựng nội dung về đào tạo kỹ năng; Hệ thống giáo trình thiếu đồng bộ, thiếu tính liên thông, nhiều chuyên đề trùng lặp, chưa phân định cấp độ chuyên sâu và sự thích ứng cho từng đối tượng người học ở các hệ thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp. Bên cạnh đó, thời gian đào tạo, bồi dưỡng và phương pháp giảng dạy hiện thời chưa phù hợp. 

7

 

          Nhận rõ những hạn chế nêu trên, trong quá trình rà soát, nghiên cứu nhu cầu thực tế tại các Bộ, ngành, địa phương, việc tiếp thu kinh nghiệm của các nước Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan và một số quốc gia khác… Trường Cán bộ Thanh tra xây dựng nội dung khung chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra các hệ Thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp trên nguyên tắc:

          Thứ nhất, chương trình sau khi được chỉnh sửa phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong tình hình mới, đáp ứng các mục tiêu được nêu ra trong Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

          Thứ hai, chương trình sửa đổi phải đảm bảo vừa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, vừa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng giữ gìn sự liêm chính và đạo đức công vụ trong hoạt động công vụ.

          Thứ ba, chương trình sửa đổi phải bao hàm cả nội dung bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức và cả đào tạo những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ thanh tra.

          Thứ tư, việc sửa đổi khung chương trình phải kế thừa những nội dung còn phù hợp của giáo trình hiện hành, đồng thời có sự bổ sung, chỉnh sửa theo hướng bảo đảm tính thống nhất, tính thứ bậc theo từng đối tượng học viên và tính logic của toàn bộ chương trình.

          Với nguyên tắc chỉnh sửa đã được định hướng, Trường Cán bộ Thanh tra lấy ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự hội thảo. Cơ bản ý kiến tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu nhất trí, đồng thuận cao với kết quả rà soát, đáng giá về chương trình đào tạo bồi dưỡng hiện hành và định hướng chỉnh sửa của nhà trường, Cụ thể:

          Đối với chương trình đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên: Trang bị những kỹ năng cơ bản khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra như: Kỹ năng thực hiện quyền trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kỹ năng lập báo cáo; Kỹ năng lập các loại biên bản; Kỹ năng xây dựng kế hoạch; Kỹ năng lập, quản lý  hồ sơ tài liệu…

          Đối với chương trình đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên chính: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản như: Kỹ năng chủ trì xây dựng kế hoạch công tác; Kế hoạch thanh tra; Kế hoạch xác minh một vụ việc khiếu nại, tố cáo; Kỹ năng chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra; Kỹ năng phân tích số liệu; Kỹ năng đánh giá, kết luận; Kỹ năng báo cáo kết quả thanh tra; Kỹ năng áp dựng pháp luật…

          Đối với chương trình thanh tra viên cao cấp: Trang bị cho người học tư duy mang tính chiến lược phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu về: Định hướng phát triển ngành thanh tra; Yêu cầu về quản lý nhà nước và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Kỹ năng chỉ đạo, điều hành cơ quan thanh tra nhà nước; Kỹ năng chỉ đạo, giám sát đoàn thanh tra; Kỹ năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; Kỹ năng chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra diện rộng; Kỹ năng xây dựng đề án, chiến lược về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng…

          Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất việc đổi mới phương pháp giảng dạy từ việc truyền đạt kiến thức lý luận sang vận dụng kỹ năng thực hành, giải quyết tình huống theo chủ đề, tăng cường trao đổi thảo luận, tương tác làm việc nhóm. Cách kiểm tra đánh giá học viên cần có sự đổi mới chuyển từ viết thu hoạch, làm bài kiểm tra qua việc đánh giá, cho điểm, nhận xét kết quả thực hành kỹ năng cơ bản của học viên qua mỗi chuyên đề. Đặc biệt các đại biểu thống nhất cao và nhận thấy sự cần thiết phải tăng thời lượng đào tạo bồi dưỡng ở cả 03 hệ thanh tra viên, thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp.

6

           Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu cũng đã đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức ngành thanh tra như: Tên gọi của đề án nên lược bỏ cụm từ “viên chức” vì đối tượng là viên chức trong ngành thanh tra chiếm số lượng rất ít, nên tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác thanh tra. Thứ hai, đề xuất các tiêu chí hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm cho ngành thanh tra.

          Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu cụ thể, chi tiết về Khung chương trình nghiệp vụ thanh tra và Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức ngành thanh tra. Ban soạn thảo tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt sớm đưa vào thực hiện trong thời gian tới./.

ThS. Đăng Thùy Trâm - Trường Cán bộ Thanh tra