Thực hiện Kế hoạch số 2241/KH-TTCP ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2019; Căn cứ đăng ký nhu cầu Đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Trường Cán bộ Thanh tra thông báo thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức mở lớp như sau:

1. Thời gian tổ chức khóa học

- Thời gian: Từ ngày 12/3/2019 đến ngày 12/4/2019;

- Khóa học Khai giảng vào lúc 08giờ 30 ngày 12/3/2019;

- Nhà trường đón tiếp học viên đến nhập học từ 08h00 đến 17h00 ngày 11/3/2019. Để đảm bảo cho việc tổ chức khóa học đề nghị các học viên đến nhập học theo đúng thời gian quy định. Nhà trường không nhập học cho các học viên nhập học không đúng thời gian quy định trên.

2. Địa điểm

Văn phòng đại diện phía Nam – Thanh tra Chính phủ, số 496, Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng

- Công chức, viên chức đã ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương nhưng chưa được chuyển ngạch thanh tra viên chính do còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính.

- Công chức, viên chức ở ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương có thời gian giữ ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương 04 năm trở lên.

4. Số lượng công chức tham gia

Theo đăng ký của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh là 77 học viên. Đề nghị Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh bổ sung cho đủ số lượng là 100 học viên.

5. Kinh phí đào tạo

Kinh phí tham dự khóa học cụ thể như sau:

- Tiền phí đào tạo:                                                                 3.740.000 đồng

- Tiền tài liệu học tập:                                                              200.000 đồng

                 Tổng cộng:                                                                3.940.000 đồng

(Bằng chữ: Ba triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

   

6. Thủ tục nhập học

+ Giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học;

+ Nộp 03 ảnh (4x6); 01 ảnh (2x3);

+ Nộp Bản sao Chứng chỉ Nghiệp vụ Thanh tra viên (Hoặc Chứng chỉ Nghiệp vụ Thanh tra cơ bản trước đây) hoặc Bản sao Quyết định ngạch chuyên viên chính.

7. Phương thức tổ chức lớp học:

Đề nghị Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh chủ động triệu tập học viên theo đúng đối tượng quy định và phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra sớm ký kết Hợp đồng trước khi tổ chức khóa học.

Trường Cán bộ Thanh tra